#7e688b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e688b由49.41%红色,40.78%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为104,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由9.35%青色,25.18%品红色,0.0%黄色和45.49%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666699

  • R 49.4
  • G 40.8
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 9.4
  • M 25.2
  • Y 0.0
  • K 45.5
  CMYK 百分比

#7e688b 颜色转换

#7e688b十进制的RGB值为R:126, G:104, B:139。 CMYK值为C:9.352, M:25.181, Y: 0.0, K: 45.49

RGB 126, 104, 139
百分比 49.41%, 40.78%, 54.51%
十六进制 7e688b
十进制 8284299
二进制 01111110,01101000,10001011
CMYK 9.352, 25.181, 0.0, 45.49
CMYK百分比 9%, 25%, 0%, 45%
CMY 0.506, 0.592, 0.455
CMY百分比 51%, 59%, 45%
HSL 277.71°, 14.4, 47.65
HSV (or HSB) 277.71°, 25.180000000000003, 54.51
XYZ 18.214, 16.201, 26.592
xyY 0.299, 0.266, 16.201
CIE-LAB 47.236, 15.695, -15.987
CIE-LUV 47.236, 9.712, -25.027
CIE-LCH/LCHab 47.236, 22.403, 314.472
CIE-LUV/LCHuv 47.236, 26.845, 291.209
Hunter-Lab 40.25, 10.338, -10.997
YIQ 114.568, 1.8643, 15.545
YUV 114.568, 12.02418, 10.02965
网页安全色 #666699
颜色名称

#7e688b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e688b 相似颜色

相似颜色

#7e688b 色度/色彩

至黑
至白

#7e688b 色调

色调变化

#7e688b HTML/CSS代码

#7e688b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e688b.

<span style="color:#7e688b;">文本</span>
#7e688b 背景颜色

此段背景颜色为 #7e688b.

<p style="background-color:#7e688b;">文本</p>
#7e688b 边框颜色

这个边框颜色为 #7e688b.

<div style="border:1px solid #7e688b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e688b;}
.background {background-color:#7e688b;}
.border {border:1px solid #7e688b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉