#7e6b0d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e6b0d由49.41%红色,41.96%绿色和5.1%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为107,蓝色值为13。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.08%品红色,89.68%黄色和50.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666600

  • R 49.4
  • G 42.0
  • B 5.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.1
  • Y 89.7
  • K 50.6
  CMYK 百分比

#7e6b0d 颜色转换

#7e6b0d十进制的RGB值为R:126, G:107, B:13。 CMYK值为C:0.0, M:15.079, Y: 89.683, K: 50.588

RGB 126, 107, 13
百分比 49.41%, 41.96%, 5.1%
十六进制 7e6b0d
十进制 8284941
二进制 01111110,01101011,00001101
CMYK 0.0, 15.079, 89.683, 50.588
CMYK百分比 0%, 15%, 90%, 51%
CMY 0.506, 0.58, 0.949
CMY百分比 51%, 58%, 95%
HSL 49.91°, 81.3, 27.26
HSV (or HSB) 49.91°, 89.683, 49.41
XYZ 13.935, 14.981, 2.538
xyY 0.443, 0.476, 14.981
CIE-LAB 45.608, -1.903, 49.087
CIE-LUV 45.608, 16.899, 46.933
CIE-LCH/LCHab 45.608, 49.123, 92.22
CIE-LUV/LCHuv 45.608, 49.883, 70.198
Hunter-Lab 38.705, -3.469, 23.205
YIQ 101.965, 41.5243, -25.2343
YUV 101.965, -43.7784, 21.08594
网页安全色 #666600
颜色名称

#7e6b0d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e6b0d 相似颜色

相似颜色

#7e6b0d 色度/色彩

至黑
至白

#7e6b0d 色调

色调变化

#7e6b0d HTML/CSS代码

#7e6b0d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e6b0d.

<span style="color:#7e6b0d;">文本</span>
#7e6b0d 背景颜色

此段背景颜色为 #7e6b0d.

<p style="background-color:#7e6b0d;">文本</p>
#7e6b0d 边框颜色

这个边框颜色为 #7e6b0d.

<div style="border:1px solid #7e6b0d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e6b0d;}
.background {background-color:#7e6b0d;}
.border {border:1px solid #7e6b0d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉