#7e7b72 颜色信息

在RGB颜色空间中,#7e7b72由49.41%红色,48.24%绿色和44.71%蓝色组成,十进制红色值为126,绿色值为123,蓝色值为114。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.38%品红色,9.52%黄色和50.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 49.4
  • G 48.2
  • B 44.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.4
  • Y 9.5
  • K 50.6
  CMYK 百分比

#7e7b72 颜色转换

#7e7b72十进制的RGB值为R:126, G:123, B:114。 CMYK值为C:0.0, M:2.382, Y: 9.524, K: 50.588

RGB 126, 123, 114
百分比 49.41%, 48.24%, 44.71%
十六进制 7e7b72
十进制 8289138
二进制 01111110,01111011,01110010
CMYK 0.0, 2.382, 9.524, 50.588
CMYK百分比 0%, 2%, 10%, 51%
CMY 0.506, 0.518, 0.553
CMY百分比 51%, 52%, 55%
HSL 45.0°, 5.0, 47.06
HSV (or HSB) 45.0°, 9.524000000000001, 49.41
XYZ 18.724, 19.817, 18.757
xyY 0.327, 0.346, 19.817
CIE-LAB 51.629, -0.574, 5.318
CIE-LUV 51.629, 2.256, 7.236
CIE-LCH/LCHab 51.629, 5.348, 96.158
CIE-LUV/LCHuv 51.629, 7.58, 72.683
Hunter-Lab 44.516, -2.823, 6.178
YIQ 122.871, 4.6794, -2.1663
YUV 122.871, -4.36416, 2.74509
网页安全色 #666666
颜色名称

#7e7b72 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#7e7b72 相似颜色

相似颜色

#7e7b72 色度/色彩

至黑
至白

#7e7b72 色调

色调变化

#7e7b72 HTML/CSS代码

#7e7b72 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #7e7b72.

<span style="color:#7e7b72;">文本</span>
#7e7b72 背景颜色

此段背景颜色为 #7e7b72.

<p style="background-color:#7e7b72;">文本</p>
#7e7b72 边框颜色

这个边框颜色为 #7e7b72.

<div style="border:1px solid #7e7b72;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#7e7b72;}
.background {background-color:#7e7b72;}
.border {border:1px solid #7e7b72;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉