#824e4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#824e4b由50.98%红色,30.59%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为130,绿色值为78,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,40.0%品红色,42.31%黄色和49.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996633

  • R 51.0
  • G 30.6
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 40.0
  • Y 42.3
  • K 49.0
  CMYK 百分比

#824e4b 颜色转换

#824e4b十进制的RGB值为R:130, G:78, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:40.0, Y: 42.307, K: 49.02

RGB 130, 78, 75
百分比 50.98%, 30.59%, 29.41%
十六进制 824e4b
十进制 8539723
二进制 10000010,01001110,01001011
CMYK 0.0, 40.0, 42.307, 49.02
CMYK百分比 0%, 40%, 42%, 49%
CMY 0.49, 0.694, 0.706
CMY百分比 49%, 69%, 71%
HSL 3.27°, 26.83, 40.2
HSV (or HSB) 3.27°, 42.308, 50.98
XYZ 13.2, 10.703, 8.027
xyY 0.413, 0.335, 10.703
CIE-LAB 39.076, 21.534, 11.098
CIE-LUV 39.076, 35.082, 9.445
CIE-LCH/LCHab 39.076, 24.226, 27.264
CIE-LUV/LCHuv 39.076, 36.331, 15.068
Hunter-Lab 32.716, 14.769, 8.354
YIQ 93.206, 31.9507, 10.0644
YUV 93.206, -8.95798, 32.28003
网页安全色 #996633
颜色名称

#824e4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#824e4b 相似颜色

相似颜色

#824e4b 色度/色彩

至黑
至白

#824e4b 色调

色调变化

#824e4b HTML/CSS代码

#824e4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #824e4b.

<span style="color:#824e4b;">文本</span>
#824e4b 背景颜色

此段背景颜色为 #824e4b.

<p style="background-color:#824e4b;">文本</p>
#824e4b 边框颜色

这个边框颜色为 #824e4b.

<div style="border:1px solid #824e4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#824e4b;}
.background {background-color:#824e4b;}
.border {border:1px solid #824e4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉