#837b7e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#837b7e由51.37%红色,48.24%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为131,绿色值为123,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.11%品红色,3.82%黄色和48.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996666

  • R 51.4
  • G 48.2
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.1
  • Y 3.8
  • K 48.6
  CMYK 百分比

#837b7e 颜色转换

#837b7e十进制的RGB值为R:131, G:123, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:6.108, Y: 3.817, K: 48.627

RGB 131, 123, 126
百分比 51.37%, 48.24%, 49.41%
十六进制 837b7e
十进制 8616830
二进制 10000011,01111011,01111110
CMYK 0.0, 6.108, 3.817, 48.627
CMYK百分比 0%, 6%, 4%, 49%
CMY 0.486, 0.518, 0.506
CMY百分比 49%, 52%, 51%
HSL 337.5°, 3.15, 49.8
HSV (or HSB) 337.5°, 6.107, 51.37
XYZ 20.208, 20.498, 22.629
xyY 0.319, 0.324, 20.498
CIE-LAB 52.395, 3.618, -0.545
CIE-LUV 52.395, 4.436, -1.338
CIE-LCH/LCHab 52.395, 3.658, 351.426
CIE-LUV/LCHuv 52.395, 4.633, 343.21
Hunter-Lab 45.274, 0.444, 2.057
YIQ 125.734, 3.8033, 2.6256
YUV 125.734, 0.13219, 4.61997
网页安全色 #996666
颜色名称

#837b7e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#837b7e 相似颜色

相似颜色

#837b7e 色度/色彩

至黑
至白

#837b7e 色调

色调变化

#837b7e HTML/CSS代码

#837b7e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #837b7e.

<span style="color:#837b7e;">文本</span>
#837b7e 背景颜色

此段背景颜色为 #837b7e.

<p style="background-color:#837b7e;">文本</p>
#837b7e 边框颜色

这个边框颜色为 #837b7e.

<div style="border:1px solid #837b7e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#837b7e;}
.background {background-color:#837b7e;}
.border {border:1px solid #837b7e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉