#837b9e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#837b9e由51.37%红色,48.24%绿色和61.96%蓝色组成,十进制红色值为131,绿色值为123,蓝色值为158。在CMKY色彩空间中,他由17.09%青色,22.15%品红色,0.0%黄色和38.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996699

  • R 51.4
  • G 48.2
  • B 62.0
  RGB 百分比
  • C 17.1
  • M 22.2
  • Y 0.0
  • K 38.0
  CMYK 百分比

#837b9e 颜色转换

#837b9e十进制的RGB值为R:131, G:123, B:158。 CMYK值为C:17.088, M:22.153, Y: 0.0, K: 38.039

RGB 131, 123, 158
百分比 51.37%, 48.24%, 61.96%
十六进制 837b9e
十进制 8616862
二进制 10000011,01111011,10011110
CMYK 17.088, 22.153, 0.0, 38.039
CMYK百分比 17%, 22%, 0%, 38%
CMY 0.486, 0.518, 0.38
CMY百分比 49%, 52%, 38%
HSL 253.71°, 15.28, 55.1
HSV (or HSB) 253.71°, 22.152, 61.96
XYZ 22.613, 21.46, 35.297
xyY 0.285, 0.27, 21.46
CIE-LAB 53.449, 10.474, -17.65
CIE-LUV 53.449, 2.079, -27.462
CIE-LCH/LCHab 53.449, 20.524, 300.686
CIE-LUV/LCHuv 53.449, 27.541, 274.329
Hunter-Lab 46.325, 6.067, -12.748
YIQ 129.382, -6.4783, 12.584
YUV 129.382, 14.08419, 1.41965
网页安全色 #996699
颜色名称

#837b9e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#837b9e 相似颜色

相似颜色

#837b9e 色度/色彩

至黑
至白

#837b9e 色调

色调变化

#837b9e HTML/CSS代码

#837b9e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #837b9e.

<span style="color:#837b9e;">文本</span>
#837b9e 背景颜色

此段背景颜色为 #837b9e.

<p style="background-color:#837b9e;">文本</p>
#837b9e 边框颜色

这个边框颜色为 #837b9e.

<div style="border:1px solid #837b9e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#837b9e;}
.background {background-color:#837b9e;}
.border {border:1px solid #837b9e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉