#862e9b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#862e9b由52.55%红色,18.04%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为134,绿色值为46,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由13.55%青色,70.32%品红色,0.0%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993399

  • R 52.5
  • G 18.0
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 13.5
  • M 70.3
  • Y 0.0
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#862e9b 颜色转换

#862e9b十进制的RGB值为R:134, G:46, B:155。 CMYK值为C:13.548, M:70.323, Y: 0.0, K: 39.216

RGB 134, 46, 155
百分比 52.55%, 18.04%, 60.78%
十六进制 862e9b
十进制 8793755
二进制 10000110,00101110,10011011
CMYK 13.548, 70.323, 0.0, 39.216
CMYK百分比 14%, 70%, 0%, 39%
CMY 0.475, 0.82, 0.392
CMY百分比 47%, 82%, 39%
HSL 288.44°, 54.23, 39.41
HSV (or HSB) 288.44°, 70.32300000000001, 60.78
XYZ 16.724, 9.39, 31.94
xyY 0.288, 0.162, 9.39
CIE-LAB 36.724, 52.923, -41.985
CIE-LUV 36.724, 31.59, -64.369
CIE-LCH/LCHab 36.724, 67.555, 321.574
CIE-LUV/LCHuv 36.724, 71.703, 296.14
Hunter-Lab 30.643, 43.798, -40.351
YIQ 84.738, 17.4175, 52.5328
YUV 84.738, 34.57702, 43.21891
网页安全色 #993399
颜色名称

#862e9b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#862e9b 相似颜色

相似颜色

#862e9b 色度/色彩

至黑
至白

#862e9b 色调

色调变化

#862e9b HTML/CSS代码

#862e9b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #862e9b.

<span style="color:#862e9b;">文本</span>
#862e9b 背景颜色

此段背景颜色为 #862e9b.

<p style="background-color:#862e9b;">文本</p>
#862e9b 边框颜色

这个边框颜色为 #862e9b.

<div style="border:1px solid #862e9b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#862e9b;}
.background {background-color:#862e9b;}
.border {border:1px solid #862e9b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉