#8b777e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8b777e由54.51%红色,46.67%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为119,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,14.39%品红色,9.35%黄色和45.49%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996666

  • R 54.5
  • G 46.7
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 14.4
  • Y 9.4
  • K 45.5
  CMYK 百分比

#8b777e 颜色转换

#8b777e十进制的RGB值为R:139, G:119, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:14.388, Y: 9.352, K: 45.49

RGB 139, 119, 126
百分比 54.51%, 46.67%, 49.41%
十六进制 8b777e
十进制 9140094
二进制 10001011,01110111,01111110
CMYK 0.0, 14.388, 9.352, 45.49
CMYK百分比 0%, 14%, 9%, 45%
CMY 0.455, 0.533, 0.506
CMY百分比 45%, 53%, 51%
HSL 339.0°, 7.94, 50.59
HSV (or HSB) 339.0°, 14.388000000000002, 54.51
XYZ 21.01, 20.189, 22.528
xyY 0.33, 0.317, 20.189
CIE-LAB 52.051, 8.996, -0.962
CIE-LUV 52.051, 11.405, -2.797
CIE-LCH/LCHab 52.051, 9.047, 353.899
CIE-LUV/LCHuv 52.051, 11.743, 346.22
Hunter-Lab 44.933, 4.831, 1.727
YIQ 125.778, 9.6689, 6.4084
YUV 125.778, 0.11059, 11.59993
网页安全色 #996666
颜色名称

#8b777e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8b777e 相似颜色

相似颜色

#8b777e 色度/色彩

至黑
至白

#8b777e 色调

色调变化

#8b777e HTML/CSS代码

#8b777e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8b777e.

<span style="color:#8b777e;">文本</span>
#8b777e 背景颜色

此段背景颜色为 #8b777e.

<p style="background-color:#8b777e;">文本</p>
#8b777e 边框颜色

这个边框颜色为 #8b777e.

<div style="border:1px solid #8b777e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8b777e;}
.background {background-color:#8b777e;}
.border {border:1px solid #8b777e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉