#8b7b7d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8b7b7d由54.51%红色,48.24%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为123,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.51%品红色,10.07%黄色和45.49%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996666

  • R 54.5
  • G 48.2
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.5
  • Y 10.1
  • K 45.5
  CMYK 百分比

#8b7b7d 颜色转换

#8b7b7d十进制的RGB值为R:139, G:123, B:125。 CMYK值为C:0.0, M:11.512, Y: 10.072, K: 45.49

RGB 139, 123, 125
百分比 54.51%, 48.24%, 49.02%
十六进制 8b7b7d
十进制 9141117
二进制 10001011,01111011,01111101
CMYK 0.0, 11.512, 10.072, 45.49
CMYK百分比 0%, 12%, 10%, 45%
CMY 0.455, 0.518, 0.51
CMY百分比 45%, 52%, 51%
HSL 352.5°, 6.45, 51.37
HSV (or HSB) 352.5°, 11.511000000000001, 54.51
XYZ 21.432, 21.136, 22.352
xyY 0.33, 0.326, 21.136
CIE-LAB 53.098, 6.493, 1.152
CIE-LUV 53.098, 9.358, 0.511
CIE-LCH/LCHab 53.098, 6.594, 10.064
CIE-LUV/LCHuv 53.098, 9.372, 3.128
Hunter-Lab 45.974, 2.757, 3.356
YIQ 128.012, 8.8918, 4.0064
YUV 128.012, -1.48085, 9.63998
网页安全色 #996666
颜色名称

#8b7b7d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8b7b7d 相似颜色

相似颜色

#8b7b7d 色度/色彩

至黑
至白

#8b7b7d 色调

色调变化

#8b7b7d HTML/CSS代码

#8b7b7d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8b7b7d.

<span style="color:#8b7b7d;">文本</span>
#8b7b7d 背景颜色

此段背景颜色为 #8b7b7d.

<p style="background-color:#8b7b7d;">文本</p>
#8b7b7d 边框颜色

这个边框颜色为 #8b7b7d.

<div style="border:1px solid #8b7b7d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8b7b7d;}
.background {background-color:#8b7b7d;}
.border {border:1px solid #8b7b7d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉