#8b9b6b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8b9b6b由54.51%红色,60.78%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为155,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由10.32%青色,0.0%品红色,30.97%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999966

  • R 54.5
  • G 60.8
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 10.3
  • M 0.0
  • Y 31.0
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#8b9b6b 颜色转换

#8b9b6b十进制的RGB值为R:139, G:155, B:107。 CMYK值为C:10.322, M:0.0, Y: 30.967, K: 39.216

RGB 139, 155, 107
百分比 54.51%, 60.78%, 41.96%
十六进制 8b9b6b
十进制 9149291
二进制 10001011,10011011,01101011
CMYK 10.322, 0.0, 30.967, 39.216
CMYK百分比 10%, 0%, 31%, 39%
CMY 0.455, 0.392, 0.58
CMY百分比 45%, 39%, 58%
HSL 80.0°, 19.36, 51.37
HSV (or HSB) 80.0°, 30.968, 60.78
XYZ 25.022, 29.993, 18.38
xyY 0.341, 0.409, 29.993
CIE-LAB 61.648, -14.237, 23.342
CIE-LUV 61.648, -7.224, 32.797
CIE-LCH/LCHab 61.648, 27.341, 121.379
CIE-LUV/LCHuv 61.648, 33.583, 102.422
Hunter-Lab 54.766, -14.285, 18.438
YIQ 144.744, 5.888, -18.3216
YUV 144.744, -18.57237, -5.03952
网页安全色 #999966
颜色名称

#8b9b6b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8b9b6b 相似颜色

相似颜色

#8b9b6b 色度/色彩

至黑
至白

#8b9b6b 色调

色调变化

#8b9b6b HTML/CSS代码

#8b9b6b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8b9b6b.

<span style="color:#8b9b6b;">文本</span>
#8b9b6b 背景颜色

此段背景颜色为 #8b9b6b.

<p style="background-color:#8b9b6b;">文本</p>
#8b9b6b 边框颜色

这个边框颜色为 #8b9b6b.

<div style="border:1px solid #8b9b6b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8b9b6b;}
.background {background-color:#8b9b6b;}
.border {border:1px solid #8b9b6b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉