#8bb6cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8bb6cc由54.51%红色,71.37%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为182,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由31.86%青色,10.78%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 54.5
  • G 71.4
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 31.9
  • M 10.8
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#8bb6cc 颜色转换

#8bb6cc十进制的RGB值为R:139, G:182, B:204。 CMYK值为C:31.863, M:10.784, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 139, 182, 204
百分比 54.51%, 71.37%, 80.0%
十六进制 8bb6cc
十进制 9156300
二进制 10001011,10110110,11001100
CMYK 31.863, 10.784, 0.0, 20.0
CMYK百分比 32%, 11%, 0%, 20%
CMY 0.455, 0.286, 0.2
CMY百分比 45%, 29%, 20%
HSL 200.31°, 38.92, 67.25
HSV (or HSB) 200.31°, 31.863000000000003, 80.0
XYZ 38.272, 43.303, 63.465
xyY 0.264, 0.299, 43.303
CIE-LAB 71.761, -9.058, -15.755
CIE-LUV 71.761, -21.944, -22.914
CIE-LCH/LCHab 71.761, 18.173, 240.103
CIE-LUV/LCHuv 71.761, 31.727, 226.238
Hunter-Lab 65.805, -11.344, -11.118
YIQ 171.651, -32.6923, -2.2481
YUV 171.651, 15.92041, -28.64522
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#8bb6cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8bb6cc 相似颜色

相似颜色

#8bb6cc 色度/色彩

至黑
至白

#8bb6cc 色调

色调变化

#8bb6cc HTML/CSS代码

#8bb6cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8bb6cc.

<span style="color:#8bb6cc;">文本</span>
#8bb6cc 背景颜色

此段背景颜色为 #8bb6cc.

<p style="background-color:#8bb6cc;">文本</p>
#8bb6cc 边框颜色

这个边框颜色为 #8bb6cc.

<div style="border:1px solid #8bb6cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8bb6cc;}
.background {background-color:#8bb6cc;}
.border {border:1px solid #8bb6cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉