#8bb8b0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8bb8b0由54.51%红色,72.16%绿色和69.02%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为184,蓝色值为176。在CMKY色彩空间中,他由24.46%青色,0.0%品红色,4.35%黄色和27.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc99

  • R 54.5
  • G 72.2
  • B 69.0
  RGB 百分比
  • C 24.5
  • M 0.0
  • Y 4.3
  • K 27.8
  CMYK 百分比

#8bb8b0 颜色转换

#8bb8b0十进制的RGB值为R:139, G:184, B:176。 CMYK值为C:24.456, M:0.0, Y: 4.347, K: 27.843

RGB 139, 184, 176
百分比 54.51%, 72.16%, 69.02%
十六进制 8bb8b0
十进制 9156784
二进制 10001011,10111000,10110000
CMYK 24.456, 0.0, 4.347, 27.843
CMYK百分比 24%, 0%, 4%, 28%
CMY 0.455, 0.278, 0.31
CMY百分比 45%, 28%, 31%
HSL 169.33°, 24.06, 63.33
HSV (or HSB) 169.33°, 24.457, 72.16
XYZ 35.622, 42.903, 47.476
xyY 0.283, 0.341, 42.903
CIE-LAB 71.489, -16.615, -0.816
CIE-LUV 71.489, -22.686, 1.52
CIE-LCH/LCHab 71.489, 16.635, 182.811
CIE-LUV/LCHuv 71.489, 22.737, 176.166
Hunter-Lab 65.501, -17.549, 2.876
YIQ 169.633, -24.2451, -12.0071
YUV 169.633, 3.13469, -26.87492
网页安全色 #99cc99
颜色名称

#8bb8b0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8bb8b0 相似颜色

相似颜色

#8bb8b0 色度/色彩

至黑
至白

#8bb8b0 色调

色调变化

#8bb8b0 HTML/CSS代码

#8bb8b0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8bb8b0.

<span style="color:#8bb8b0;">文本</span>
#8bb8b0 背景颜色

此段背景颜色为 #8bb8b0.

<p style="background-color:#8bb8b0;">文本</p>
#8bb8b0 边框颜色

这个边框颜色为 #8bb8b0.

<div style="border:1px solid #8bb8b0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8bb8b0;}
.background {background-color:#8bb8b0;}
.border {border:1px solid #8bb8b0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉