#8bb9e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8bb9e2由54.51%红色,72.55%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为185,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由38.5%青色,18.14%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 54.5
  • G 72.5
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 38.5
  • M 18.1
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#8bb9e2 颜色转换

#8bb9e2十进制的RGB值为R:139, G:185, B:226。 CMYK值为C:38.495, M:18.141, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 139, 185, 226
百分比 54.51%, 72.55%, 88.63%
十六进制 8bb9e2
十进制 9157090
二进制 10001011,10111001,11100010
CMYK 38.495, 18.141, 0.0, 11.373
CMYK百分比 38%, 18%, 0%, 11%
CMY 0.455, 0.275, 0.114
CMY百分比 45%, 27%, 11%
HSL 208.27°, 60.0, 71.57
HSV (or HSB) 208.27°, 38.496, 88.63
XYZ 41.721, 45.676, 78.565
xyY 0.251, 0.275, 45.676
CIE-LAB 73.335, -5.072, -25.359
CIE-LUV 73.335, -23.324, -39.335
CIE-LCH/LCHab 73.335, 25.861, 258.689
CIE-LUV/LCHuv 73.335, 45.73, 239.334
Hunter-Lab 67.584, -8.081, -21.615
YIQ 175.92, -40.5847, 3.0302
YUV 175.92, 24.64583, -32.39041
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#8bb9e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8bb9e2 相似颜色

相似颜色

#8bb9e2 色度/色彩

至黑
至白

#8bb9e2 色调

色调变化

#8bb9e2 HTML/CSS代码

#8bb9e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8bb9e2.

<span style="color:#8bb9e2;">文本</span>
#8bb9e2 背景颜色

此段背景颜色为 #8bb9e2.

<p style="background-color:#8bb9e2;">文本</p>
#8bb9e2 边框颜色

这个边框颜色为 #8bb9e2.

<div style="border:1px solid #8bb9e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8bb9e2;}
.background {background-color:#8bb9e2;}
.border {border:1px solid #8bb9e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉