#8bcc4e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8bcc4e由54.51%红色,80.0%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为204,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由31.86%青色,0.0%品红色,61.77%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc66

  • R 54.5
  • G 80.0
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 31.9
  • M 0.0
  • Y 61.8
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#8bcc4e 颜色转换

#8bcc4e十进制的RGB值为R:139, G:204, B:78。 CMYK值为C:31.863, M:0.0, Y: 61.765, K: 20.0

RGB 139, 204, 78
百分比 54.51%, 80.0%, 30.59%
十六进制 8bcc4e
十进制 9161806
二进制 10001011,11001100,01001110
CMYK 31.863, 0.0, 61.765, 20.0
CMYK百分比 32%, 0%, 62%, 20%
CMY 0.455, 0.2, 0.694
CMY百分比 45%, 20%, 69%
HSL 90.95°, 55.26, 55.29
HSV (or HSB) 90.95°, 61.765, 80.0
XYZ 33.615, 49.224, 14.937
xyY 0.344, 0.503, 49.224
CIE-LAB 75.59, -41.195, 54.765
CIE-LUV 75.59, -32.644, 72.769
CIE-LCH/LCHab 75.59, 68.529, 126.951
CIE-LUV/LCHuv 75.59, 79.756, 114.161
Hunter-Lab 70.16, -37.257, 36.489
YIQ 170.201, 1.7503, -52.9587
YUV 170.201, -45.37051, -27.37374
网页安全色 #99cc66
颜色名称

#8bcc4e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8bcc4e 相似颜色

相似颜色

#8bcc4e 色度/色彩

至黑
至白

#8bcc4e 色调

色调变化

#8bcc4e HTML/CSS代码

#8bcc4e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8bcc4e.

<span style="color:#8bcc4e;">文本</span>
#8bcc4e 背景颜色

此段背景颜色为 #8bcc4e.

<p style="background-color:#8bcc4e;">文本</p>
#8bcc4e 边框颜色

这个边框颜色为 #8bcc4e.

<div style="border:1px solid #8bcc4e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8bcc4e;}
.background {background-color:#8bcc4e;}
.border {border:1px solid #8bcc4e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉