#8bccbc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8bccbc由54.51%红色,80.0%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为204,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由31.86%青色,0.0%品红色,7.84%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 54.5
  • G 80.0
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 31.9
  • M 0.0
  • Y 7.8
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#8bccbc 颜色转换

#8bccbc十进制的RGB值为R:139, G:204, B:188。 CMYK值为C:31.863, M:0.0, Y: 7.844, K: 20.0

RGB 139, 204, 188
百分比 54.51%, 80.0%, 73.73%
十六进制 8bccbc
十进制 9161916
二进制 10001011,11001100,10111100
CMYK 31.863, 0.0, 7.844, 20.0
CMYK百分比 32%, 0%, 8%, 20%
CMY 0.455, 0.2, 0.263
CMY百分比 45%, 20%, 26%
HSL 165.23°, 38.92, 67.25
HSV (or HSB) 165.23°, 31.863000000000003, 80.0
XYZ 41.315, 52.304, 55.493
xyY 0.277, 0.351, 52.304
CIE-LAB 77.462, -24.098, 1.387
CIE-LUV 77.462, -31.525, 6.07
CIE-LCH/LCHab 77.462, 24.138, 176.706
CIE-LUV/LCHuv 77.462, 32.104, 169.102
Hunter-Lab 72.321, -24.591, 5.131
YIQ 182.741, -33.5927, -18.7267
YUV 182.741, 2.58949, -38.37484
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#8bccbc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8bccbc 相似颜色

相似颜色

#8bccbc 色度/色彩

至黑
至白

#8bccbc 色调

色调变化

#8bccbc HTML/CSS代码

#8bccbc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8bccbc.

<span style="color:#8bccbc;">文本</span>
#8bccbc 背景颜色

此段背景颜色为 #8bccbc.

<p style="background-color:#8bccbc;">文本</p>
#8bccbc 边框颜色

这个边框颜色为 #8bccbc.

<div style="border:1px solid #8bccbc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8bccbc;}
.background {background-color:#8bccbc;}
.border {border:1px solid #8bccbc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉