#8be2e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8be2e0由54.51%红色,88.63%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为139,绿色值为226,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由38.5%青色,0.0%品红色,0.88%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 54.5
  • G 88.6
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 38.5
  • M 0.0
  • Y 0.9
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#8be2e0 颜色转换

#8be2e0十进制的RGB值为R:139, G:226, B:224。 CMYK值为C:38.495, M:0.0, Y: 0.885, K: 11.373

RGB 139, 226, 224
百分比 54.51%, 88.63%, 87.84%
十六进制 8be2e0
十进制 9167584
二进制 10001011,11100010,11100000
CMYK 38.495, 0.0, 0.885, 11.373
CMYK百分比 38%, 0%, 1%, 11%
CMY 0.455, 0.114, 0.122
CMY百分比 45%, 11%, 12%
HSL 178.62°, 60.0, 71.57
HSV (or HSB) 178.62°, 38.496, 88.63
XYZ 51.295, 65.261, 80.411
xyY 0.26, 0.331, 65.261
CIE-LAB 84.618, -26.616, -7.3
CIE-LUV 84.618, -40.111, -7.02
CIE-LCH/LCHab 84.618, 27.599, 195.338
CIE-LUV/LCHuv 84.618, 40.721, 189.928
Hunter-Lab 80.784, -28.032, -2.467
YIQ 199.759, -51.2007, -19.0229
YUV 199.759, 11.93057, -53.30498
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#8be2e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8be2e0 相似颜色

相似颜色

#8be2e0 色度/色彩

至黑
至白

#8be2e0 色调

色调变化

#8be2e0 HTML/CSS代码

#8be2e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8be2e0.

<span style="color:#8be2e0;">文本</span>
#8be2e0 背景颜色

此段背景颜色为 #8be2e0.

<p style="background-color:#8be2e0;">文本</p>
#8be2e0 边框颜色

这个边框颜色为 #8be2e0.

<div style="border:1px solid #8be2e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8be2e0;}
.background {background-color:#8be2e0;}
.border {border:1px solid #8be2e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉