#8cc2e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8cc2e2由54.9%红色,76.08%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为140,绿色值为194,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由38.05%青色,14.16%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 54.9
  • G 76.1
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 38.1
  • M 14.2
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#8cc2e2 颜色转换

#8cc2e2十进制的RGB值为R:140, G:194, B:226。 CMYK值为C:38.053, M:14.159, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 140, 194, 226
百分比 54.9%, 76.08%, 88.63%
十六进制 8cc2e2
十进制 9224930
二进制 10001100,11000010,11100010
CMYK 38.053, 14.159, 0.0, 11.373
CMYK百分比 38%, 14%, 0%, 11%
CMY 0.451, 0.239, 0.114
CMY百分比 45%, 24%, 11%
HSL 202.33°, 59.72, 71.77
HSV (or HSB) 202.33°, 38.053, 88.63
XYZ 43.831, 49.648, 79.221
xyY 0.254, 0.287, 49.648
CIE-LAB 75.852, -9.622, -21.516
CIE-LUV 75.852, -26.618, -32.46
CIE-LCH/LCHab 75.852, 23.57, 245.905
CIE-LUV/LCHuv 75.852, 41.978, 230.648
Hunter-Lab 70.461, -12.27, -17.338
YIQ 181.502, -42.4602, -1.4626
YUV 181.502, 21.89896, -36.41032
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#8cc2e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8cc2e2 相似颜色

相似颜色

#8cc2e2 色度/色彩

至黑
至白

#8cc2e2 色调

色调变化

#8cc2e2 HTML/CSS代码

#8cc2e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8cc2e2.

<span style="color:#8cc2e2;">文本</span>
#8cc2e2 背景颜色

此段背景颜色为 #8cc2e2.

<p style="background-color:#8cc2e2;">文本</p>
#8cc2e2 边框颜色

这个边框颜色为 #8cc2e2.

<div style="border:1px solid #8cc2e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8cc2e2;}
.background {background-color:#8cc2e2;}
.border {border:1px solid #8cc2e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉