#8d3d7e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8d3d7e由55.29%红色,23.92%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为141,绿色值为61,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,56.74%品红色,10.64%黄色和44.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993366

  • R 55.3
  • G 23.9
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 56.7
  • Y 10.6
  • K 44.7
  CMYK 百分比

#8d3d7e 颜色转换

#8d3d7e十进制的RGB值为R:141, G:61, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:56.737, Y: 10.638, K: 44.706

RGB 141, 61, 126
百分比 55.29%, 23.92%, 49.41%
十六进制 8d3d7e
十进制 9256318
二进制 10001101,00111101,01111110
CMYK 0.0, 56.737, 10.638, 44.706
CMYK百分比 0%, 57%, 11%, 45%
CMY 0.447, 0.761, 0.506
CMY百分比 45%, 76%, 51%
HSL 311.25°, 39.6, 39.61
HSV (or HSB) 311.25°, 56.738, 55.29
XYZ 16.419, 10.508, 20.901
xyY 0.343, 0.22, 10.508
CIE-LAB 38.739, 42.524, -20.995
CIE-LUV 38.739, 40.077, -34.682
CIE-LCH/LCHab 38.739, 47.425, 333.724
CIE-LUV/LCHuv 38.739, 53, 319.128
Hunter-Lab 32.415, 33.686, -15.538
YIQ 92.33, 26.7875, 37.148
YUV 92.33, 16.57021, 42.69935
网页安全色 #993366
颜色名称

#8d3d7e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8d3d7e 相似颜色

相似颜色

#8d3d7e 色度/色彩

至黑
至白

#8d3d7e 色调

色调变化

#8d3d7e HTML/CSS代码

#8d3d7e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8d3d7e.

<span style="color:#8d3d7e;">文本</span>
#8d3d7e 背景颜色

此段背景颜色为 #8d3d7e.

<p style="background-color:#8d3d7e;">文本</p>
#8d3d7e 边框颜色

这个边框颜色为 #8d3d7e.

<div style="border:1px solid #8d3d7e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8d3d7e;}
.background {background-color:#8d3d7e;}
.border {border:1px solid #8d3d7e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉