#8d5e3e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8d5e3e由55.29%红色,36.86%绿色和24.31%蓝色组成,十进制红色值为141,绿色值为94,蓝色值为62。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,33.33%品红色,56.03%黄色和44.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996633

  • R 55.3
  • G 36.9
  • B 24.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 33.3
  • Y 56.0
  • K 44.7
  CMYK 百分比

#8d5e3e 颜色转换

#8d5e3e十进制的RGB值为R:141, G:94, B:62。 CMYK值为C:0.0, M:33.333, Y: 56.028, K: 44.706

RGB 141, 94, 62
百分比 55.29%, 36.86%, 24.31%
十六进制 8d5e3e
十进制 9264702
二进制 10001101,01011110,00111110
CMYK 0.0, 33.333, 56.028, 44.706
CMYK百分比 0%, 33%, 56%, 45%
CMY 0.447, 0.631, 0.757
CMY百分比 45%, 63%, 76%
HSL 24.3°, 38.92, 39.8
HSV (or HSB) 24.3°, 56.028, 55.29
XYZ 15.857, 14.017, 6.428
xyY 0.437, 0.386, 14.017
CIE-LAB 44.257, 15.522, 26.017
CIE-LUV 44.257, 34.885, 26.319
CIE-LCH/LCHab 44.257, 30.296, 59.179
CIE-LUV/LCHuv 44.257, 43.7, 37.033
Hunter-Lab 37.439, 10.083, 16.028
YIQ 104.405, 38.2889, -0.0179
YUV 104.405, -20.86617, 32.10532
网页安全色 #996633
颜色名称

#8d5e3e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8d5e3e 相似颜色

相似颜色

#8d5e3e 色度/色彩

至黑
至白

#8d5e3e 色调

色调变化

#8d5e3e HTML/CSS代码

#8d5e3e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8d5e3e.

<span style="color:#8d5e3e;">文本</span>
#8d5e3e 背景颜色

此段背景颜色为 #8d5e3e.

<p style="background-color:#8d5e3e;">文本</p>
#8d5e3e 边框颜色

这个边框颜色为 #8d5e3e.

<div style="border:1px solid #8d5e3e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8d5e3e;}
.background {background-color:#8d5e3e;}
.border {border:1px solid #8d5e3e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉