#8d8e8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8d8e8e由55.29%红色,55.69%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为141,绿色值为142,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.7%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和44.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R 55.3
  • G 55.7
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.7
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 44.3
  CMYK 百分比

#8d8e8e 颜色转换

#8d8e8e十进制的RGB值为R:141, G:142, B:142。 CMYK值为C:0.704, M:0.0, Y: 0.0, K: 44.314

RGB 141, 142, 142
百分比 55.29%, 55.69%, 55.69%
十六进制 8d8e8e
十进制 9277070
二进制 10001101,10001110,10001110
CMYK 0.704, 0.0, 0.0, 44.314
CMYK百分比 1%, 0%, 0%, 44%
CMY 0.447, 0.443, 0.443
CMY百分比 45%, 44%, 44%
HSL 180.0°, 0.44, 55.49
HSV (or HSB) 180.0°, 0.7040000000000001, 55.69
XYZ 25.539, 26.962, 29.448
xyY 0.312, 0.329, 26.962
CIE-LAB 58.939, -0.367, -0.134
CIE-LUV 58.939, -0.57, -0.13
CIE-LCH/LCHab 58.939, 0.39, 200.124
CIE-LUV/LCHuv 58.939, 0.585, 192.845
Hunter-Lab 51.925, -3.073, 2.722
YIQ 141.701, -0.5959, -0.2115
YUV 141.701, 0.14855, -0.615
网页安全色 #999999
颜色名称

#8d8e8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8d8e8e 相似颜色

相似颜色

#8d8e8e 色度/色彩

至黑
至白

#8d8e8e 色调

色调变化

#8d8e8e HTML/CSS代码

#8d8e8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8d8e8e.

<span style="color:#8d8e8e;">文本</span>
#8d8e8e 背景颜色

此段背景颜色为 #8d8e8e.

<p style="background-color:#8d8e8e;">文本</p>
#8d8e8e 边框颜色

这个边框颜色为 #8d8e8e.

<div style="border:1px solid #8d8e8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8d8e8e;}
.background {background-color:#8d8e8e;}
.border {border:1px solid #8d8e8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉