#8db8e6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8db8e6由55.29%红色,72.16%绿色和90.2%蓝色组成,十进制红色值为141,绿色值为184,蓝色值为230。在CMKY色彩空间中,他由38.7%青色,20.0%品红色,0.0%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99ccff

  • R 55.3
  • G 72.2
  • B 90.2
  RGB 百分比
  • C 38.7
  • M 20.0
  • Y 0.0
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#8db8e6 颜色转换

#8db8e6十进制的RGB值为R:141, G:184, B:230。 CMYK值为C:38.696, M:20.0, Y: 0.0, K: 9.804

RGB 141, 184, 230
百分比 55.29%, 72.16%, 90.2%
十六进制 8db8e6
十进制 9287910
二进制 10001101,10111000,11100110
CMYK 38.696, 20.0, 0.0, 9.804
CMYK百分比 39%, 20%, 0%, 10%
CMY 0.447, 0.278, 0.098
CMY百分比 45%, 28%, 10%
HSL 211.01°, 64.03, 72.75
HSV (or HSB) 211.01°, 38.696000000000005, 90.2
XYZ 42.405, 45.655, 81.437
xyY 0.25, 0.269, 45.655
CIE-LAB 73.321, -2.948, -27.542
CIE-LUV 73.321, -22.164, -43.277
CIE-LCH/LCHab 73.321, 27.699, 263.89
CIE-LUV/LCHuv 73.321, 48.623, 242.881
Hunter-Lab 67.569, -6.222, -24.161
YIQ 176.387, -40.4035, 5.2207
YUV 176.387, 26.38443, -31.04546
网页安全色 #99ccff
颜色名称

#8db8e6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8db8e6 相似颜色

相似颜色

#8db8e6 色度/色彩

至黑
至白

#8db8e6 色调

色调变化

#8db8e6 HTML/CSS代码

#8db8e6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8db8e6.

<span style="color:#8db8e6;">文本</span>
#8db8e6 背景颜色

此段背景颜色为 #8db8e6.

<p style="background-color:#8db8e6;">文本</p>
#8db8e6 边框颜色

这个边框颜色为 #8db8e6.

<div style="border:1px solid #8db8e6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8db8e6;}
.background {background-color:#8db8e6;}
.border {border:1px solid #8db8e6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉