#8dcbd9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8dcbd9由55.29%红色,79.61%绿色和85.1%蓝色组成,十进制红色值为141,绿色值为203,蓝色值为217。在CMKY色彩空间中,他由35.02%青色,6.45%品红色,0.0%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 55.3
  • G 79.6
  • B 85.1
  RGB 百分比
  • C 35.0
  • M 6.5
  • Y 0.0
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#8dcbd9 颜色转换

#8dcbd9十进制的RGB值为R:141, G:203, B:217。 CMYK值为C:35.023, M:6.451, Y: 0.0, K: 14.902

RGB 141, 203, 217
百分比 55.29%, 79.61%, 85.1%
十六进制 8dcbd9
十进制 9292761
二进制 10001101,11001011,11011001
CMYK 35.023, 6.451, 0.0, 14.902
CMYK百分比 35%, 6%, 0%, 15%
CMY 0.447, 0.204, 0.149
CMY百分比 45%, 20%, 15%
HSL 191.05°, 50.0, 70.2
HSV (or HSB) 191.05°, 35.022999999999996, 85.1
XYZ 44.862, 53.382, 73.582
xyY 0.261, 0.311, 53.382
CIE-LAB 78.1, -16.306, -13.267
CIE-LUV 78.1, -30.01, -18.058
CIE-LCH/LCHab 78.1, 21.022, 219.133
CIE-LUV/LCHuv 78.1, 35.024, 211.036
Hunter-Lab 73.063, -18.259, -8.567
YIQ 186.058, -41.444, -8.7562
YUV 186.058, 15.22809, -39.53014
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#8dcbd9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8dcbd9 相似颜色

相似颜色

#8dcbd9 色度/色彩

至黑
至白

#8dcbd9 色调

色调变化

#8dcbd9 HTML/CSS代码

#8dcbd9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8dcbd9.

<span style="color:#8dcbd9;">文本</span>
#8dcbd9 背景颜色

此段背景颜色为 #8dcbd9.

<p style="background-color:#8dcbd9;">文本</p>
#8dcbd9 边框颜色

这个边框颜色为 #8dcbd9.

<div style="border:1px solid #8dcbd9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8dcbd9;}
.background {background-color:#8dcbd9;}
.border {border:1px solid #8dcbd9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉