#8e6b74 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8e6b74由55.69%红色,41.96%绿色和45.49%蓝色组成,十进制红色值为142,绿色值为107,蓝色值为116。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,24.65%品红色,18.31%黄色和44.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996666

  • R 55.7
  • G 42.0
  • B 45.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 24.6
  • Y 18.3
  • K 44.3
  CMYK 百分比

#8e6b74 颜色转换

#8e6b74十进制的RGB值为R:142, G:107, B:116。 CMYK值为C:0.0, M:24.647, Y: 18.31, K: 44.314

RGB 142, 107, 116
百分比 55.69%, 41.96%, 45.49%
十六进制 8e6b74
十进制 9333620
二进制 10001110,01101011,01110100
CMYK 0.0, 24.647, 18.31, 44.314
CMYK百分比 0%, 25%, 18%, 44%
CMY 0.443, 0.58, 0.545
CMY百分比 44%, 58%, 55%
HSL 344.57°, 14.06, 48.82
HSV (or HSB) 344.57°, 24.648, 55.69
XYZ 19.565, 17.528, 18.875
xyY 0.35, 0.313, 17.528
CIE-LAB 48.918, 15.403, 0.413
CIE-LUV 48.918, 20.95, -1.998
CIE-LCH/LCHab 48.918, 15.409, 1.535
CIE-LUV/LCHuv 48.918, 21.045, 354.553
Hunter-Lab 41.866, 10.152, 2.576
YIQ 118.491, 17.9648, 10.2033
YUV 118.491, -1.22448, 20.62491
网页安全色 #996666
颜色名称

#8e6b74 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8e6b74 相似颜色

相似颜色

#8e6b74 色度/色彩

至黑
至白

#8e6b74 色调

色调变化

#8e6b74 HTML/CSS代码

#8e6b74 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8e6b74.

<span style="color:#8e6b74;">文本</span>
#8e6b74 背景颜色

此段背景颜色为 #8e6b74.

<p style="background-color:#8e6b74;">文本</p>
#8e6b74 边框颜色

这个边框颜色为 #8e6b74.

<div style="border:1px solid #8e6b74;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8e6b74;}
.background {background-color:#8e6b74;}
.border {border:1px solid #8e6b74;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉