#8e6bd7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8e6bd7由55.69%红色,41.96%绿色和84.31%蓝色组成,十进制红色值为142,绿色值为107,蓝色值为215。在CMKY色彩空间中,他由33.95%青色,50.23%品红色,0.0%黄色和15.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R55.7
  • G42.0
  • B84.3
  RGB 百分比
  • C34.0
  • M50.2
  • Y0.0
  • K15.7
  CMYK 百分比

#8e6bd7 颜色转换

#8e6bd7十进制的RGB值为R:142, G:107, B:215。 CMYK值为C:33.954, M:50.232, Y: 0.0, K: 15.686

RGB142, 107, 215
百分比55.69%, 41.96%, 84.31%
十六进制8e6bd7
十进制9333719
二进制10001110,01101011,11010111
CMYK33.954, 50.232, 0.0, 15.686
CMYK百分比34%, 50%, 0%, 16%
CMY0.443, 0.58, 0.157
CMY百分比44%, 58%, 16%
HSL259.44°, 57.45, 63.14
HSV (or HSB)259.44°, 50.233000000000004, 84.31
XYZ28.677, 21.172, 66.862
xyY0.246, 0.181, 21.172
CIE-LAB53.138, 37.344, -50.793
CIE-LUV53.138, 8.233, -82.814
CIE-LCH/LCHab53.138, 63.043, 306.324
CIE-LUV/LCHuv53.138, 83.222, 275.678
Hunter-Lab46.013, 30.722, -53.945
YIQ129.777, -13.8439, 41.0121
YUV129.777, 41.93952, 10.72392
网页安全色#9966cc
颜色名称

#8e6bd7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8e6bd7 相似颜色

相似颜色

#8e6bd7 色度/色彩

至黑
至白

#8e6bd7 色调

色调变化

#8e6bd7 HTML/CSS代码

#8e6bd7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8e6bd7.

<span style="color:#8e6bd7;">文本</span>
#8e6bd7 背景颜色

此段背景颜色为 #8e6bd7.

<p style="background-color:#8e6bd7;">文本</p>
#8e6bd7 边框颜色

这个边框颜色为 #8e6bd7.

<div style="border:1px solid #8e6bd7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8e6bd7;}
.background {background-color:#8e6bd7;}
.border {border:1px solid #8e6bd7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉