#8e8bb8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#8e8bb8由55.69%红色,54.51%绿色和72.16%蓝色组成,十进制红色值为142,绿色值为139,蓝色值为184。在CMKY色彩空间中,他由22.83%青色,24.46%品红色,0.0%黄色和27.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9999cc

  • R 55.7
  • G 54.5
  • B 72.2
  RGB 百分比
  • C 22.8
  • M 24.5
  • Y 0.0
  • K 27.8
  CMYK 百分比

#8e8bb8 颜色转换

#8e8bb8十进制的RGB值为R:142, G:139, B:184。 CMYK值为C:22.827, M:24.456, Y: 0.0, K: 27.843

RGB 142, 139, 184
百分比 55.69%, 54.51%, 72.16%
十六进制 8e8bb8
十进制 9341880
二进制 10001110,10001011,10111000
CMYK 22.827, 24.456, 0.0, 27.843
CMYK百分比 23%, 24%, 0%, 28%
CMY 0.443, 0.455, 0.278
CMY百分比 44%, 45%, 28%
HSL 244.0°, 24.06, 63.33
HSV (or HSB) 244.0°, 24.457, 72.16
XYZ 29.038, 27.676, 49.157
xyY 0.274, 0.261, 27.676
CIE-LAB 59.595, 10.912, -23.092
CIE-LUV 59.595, -1.18, -36.672
CIE-LCH/LCHab 59.595, 25.54, 295.293
CIE-LUV/LCHuv 59.595, 36.691, 268.157
Hunter-Lab 52.608, 6.461, -18.574
YIQ 145.027, -12.6708, 14.6385
YUV 145.027, 19.18, -2.65545
网页安全色 #9999cc
颜色名称

#8e8bb8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#8e8bb8 相似颜色

相似颜色

#8e8bb8 色度/色彩

至黑
至白

#8e8bb8 色调

色调变化

#8e8bb8 HTML/CSS代码

#8e8bb8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #8e8bb8.

<span style="color:#8e8bb8;">文本</span>
#8e8bb8 背景颜色

此段背景颜色为 #8e8bb8.

<p style="background-color:#8e8bb8;">文本</p>
#8e8bb8 边框颜色

这个边框颜色为 #8e8bb8.

<div style="border:1px solid #8e8bb8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#8e8bb8;}
.background {background-color:#8e8bb8;}
.border {border:1px solid #8e8bb8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉