#913e3b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#913e3b由56.86%红色,24.31%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为145,绿色值为62,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,57.24%品红色,59.31%黄色和43.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993333

  • R56.9
  • G24.3
  • B23.1
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M57.2
  • Y59.3
  • K43.1
  CMYK 百分比

#913e3b 颜色转换

#913e3b十进制的RGB值为R:145, G:62, B:59。 CMYK值为C:0.0, M:57.241, Y: 59.311, K: 43.137

RGB145, 62, 59
百分比56.86%, 24.31%, 23.14%
十六进制913e3b
十进制9518651
二进制10010001,00111110,00111011
CMYK0.0, 57.241, 59.311, 43.137
CMYK百分比0%, 57%, 59%, 43%
CMY0.431, 0.757, 0.769
CMY百分比43%, 76%, 77%
HSL2.09°, 42.16, 40.0
HSV (or HSB)2.09°, 59.309999999999995, 56.86
XYZ14.19, 9.782, 5.278
xyY0.485, 0.334, 9.782
CIE-LAB37.449, 34.863, 19.228
CIE-LUV37.449, 60.012, 14.481
CIE-LCH/LCHab37.449, 39.814, 28.878
CIE-LUV/LCHuv37.449, 61.734, 13.567
Hunter-Lab31.276, 26.249, 11.887
YIQ86.475, 50.4236, 16.6209
YUV86.475, -13.51917, 51.34503
网页安全色#993333
颜色名称

#913e3b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#913e3b 相似颜色

相似颜色

#913e3b 色度/色彩

至黑
至白

#913e3b 色调

色调变化

#913e3b HTML/CSS代码

#913e3b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #913e3b.

<span style="color:#913e3b;">文本</span>
#913e3b 背景颜色

此段背景颜色为 #913e3b.

<p style="background-color:#913e3b;">文本</p>
#913e3b 边框颜色

这个边框颜色为 #913e3b.

<div style="border:1px solid #913e3b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#913e3b;}
.background {background-color:#913e3b;}
.border {border:1px solid #913e3b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉