#923e3b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#923e3b由57.25%红色,24.31%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为146,绿色值为62,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,57.53%品红色,59.59%黄色和42.74%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993333

  • R57.3
  • G24.3
  • B23.1
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M57.5
  • Y59.6
  • K42.7
  CMYK 百分比

#923e3b 颜色转换

#923e3b十进制的RGB值为R:146, G:62, B:59。 CMYK值为C:0.0, M:57.534, Y: 59.59, K: 42.745

RGB146, 62, 59
百分比57.25%, 24.31%, 23.14%
十六进制923e3b
十进制9584187
二进制10010010,00111110,00111011
CMYK0.0, 57.534, 59.59, 42.745
CMYK百分比0%, 58%, 60%, 43%
CMY0.427, 0.757, 0.769
CMY百分比43%, 76%, 77%
HSL2.07°, 42.44, 40.2
HSV (or HSB)2.07°, 59.589000000000006, 57.26
XYZ14.367, 9.873, 5.287
xyY0.487, 0.334, 9.873
CIE-LAB37.614, 35.247, 19.476
CIE-LUV37.614, 60.835, 14.652
CIE-LCH/LCHab37.614, 40.27, 28.923
CIE-LUV/LCHuv37.614, 62.575, 13.542
Hunter-Lab31.422, 26.624, 12.02
YIQ86.774, 51.0195, 16.8324
YUV86.774, -13.6663, 51.96003
网页安全色#993333
颜色名称

#923e3b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#923e3b 相似颜色

相似颜色

#923e3b 色度/色彩

至黑
至白

#923e3b 色调

色调变化

#923e3b HTML/CSS代码

#923e3b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #923e3b.

<span style="color:#923e3b;">文本</span>
#923e3b 背景颜色

此段背景颜色为 #923e3b.

<p style="background-color:#923e3b;">文本</p>
#923e3b 边框颜色

这个边框颜色为 #923e3b.

<div style="border:1px solid #923e3b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#923e3b;}
.background {background-color:#923e3b;}
.border {border:1px solid #923e3b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉