#942e6b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#942e6b由58.04%红色,18.04%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为148,绿色值为46,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,68.92%品红色,27.7%黄色和41.96%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993366

  • R 58.0
  • G 18.0
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 68.9
  • Y 27.7
  • K 42.0
  CMYK 百分比

#942e6b 颜色转换

#942e6b十进制的RGB值为R:148, G:46, B:107。 CMYK值为C:0.0, M:68.919, Y: 27.702, K: 41.961

RGB 148, 46, 107
百分比 58.04%, 18.04%, 41.96%
十六进制 942e6b
十进制 9711211
二进制 10010100,00101110,01101011
CMYK 0.0, 68.919, 27.702, 41.961
CMYK百分比 0%, 69%, 28%, 42%
CMY 0.42, 0.82, 0.58
CMY百分比 42%, 82%, 58%
HSL 324.12°, 52.58, 38.04
HSV (or HSB) 324.12°, 68.919, 58.04
XYZ 15.844, 9.313, 14.872
xyY 0.396, 0.233, 9.313
CIE-LAB 36.579, 48.539, -12.346
CIE-LUV 36.579, 56.49, -23.578
CIE-LCH/LCHab 36.579, 50.085, 345.73
CIE-LUV/LCHuv 36.579, 61.213, 337.345
Hunter-Lab 30.517, 39.269, -7.533
YIQ 83.452, 41.1825, 40.5562
YUV 83.452, 11.5892, 56.62939
网页安全色 #993366
颜色名称

#942e6b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#942e6b 相似颜色

相似颜色

#942e6b 色度/色彩

至黑
至白

#942e6b 色调

色调变化

#942e6b HTML/CSS代码

#942e6b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #942e6b.

<span style="color:#942e6b;">文本</span>
#942e6b 背景颜色

此段背景颜色为 #942e6b.

<p style="background-color:#942e6b;">文本</p>
#942e6b 边框颜色

这个边框颜色为 #942e6b.

<div style="border:1px solid #942e6b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#942e6b;}
.background {background-color:#942e6b;}
.border {border:1px solid #942e6b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉