#987e7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#987e7b由59.61%红色,49.41%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为152,绿色值为126,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,17.11%品红色,19.08%黄色和40.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996666

  • R 59.6
  • G 49.4
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 17.1
  • Y 19.1
  • K 40.4
  CMYK 百分比

#987e7b 颜色转换

#987e7b十进制的RGB值为R:152, G:126, B:123。 CMYK值为C:0.0, M:17.105, Y: 19.08, K: 40.392

RGB 152, 126, 123
百分比 59.61%, 49.41%, 48.24%
十六进制 987e7b
十进制 9993851
二进制 10011000,01111110,01111011
CMYK 0.0, 17.105, 19.08, 40.392
CMYK百分比 0%, 17%, 19%, 40%
CMY 0.404, 0.506, 0.518
CMY百分比 40%, 51%, 52%
HSL 6.21°, 12.34, 53.92
HSV (or HSB) 6.21°, 19.078999999999997, 59.61
XYZ 23.985, 23.028, 21.919
xyY 0.348, 0.334, 23.028
CIE-LAB 55.101, 9.492, 5.373
CIE-LUV 55.101, 16.208, 5.679
CIE-LCH/LCHab 55.101, 10.907, 29.513
CIE-LUV/LCHuv 55.101, 17.174, 19.309
Hunter-Lab 47.987, 5.238, 6.509
YIQ 133.432, 16.4573, 4.5654
YUV 133.432, -5.13212, 16.29003
网页安全色 #996666
颜色名称

#987e7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#987e7b 相似颜色

相似颜色

#987e7b 色度/色彩

至黑
至白

#987e7b 色调

色调变化

#987e7b HTML/CSS代码

#987e7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #987e7b.

<span style="color:#987e7b;">文本</span>
#987e7b 背景颜色

此段背景颜色为 #987e7b.

<p style="background-color:#987e7b;">文本</p>
#987e7b 边框颜色

这个边框颜色为 #987e7b.

<div style="border:1px solid #987e7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#987e7b;}
.background {background-color:#987e7b;}
.border {border:1px solid #987e7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉