#998e1b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#998e1b由60.0%红色,55.69%绿色和10.59%蓝色组成,十进制红色值为153,绿色值为142,蓝色值为27。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.19%品红色,82.35%黄色和40.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999933

  • R 60.0
  • G 55.7
  • B 10.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.2
  • Y 82.4
  • K 40.0
  CMYK 百分比

#998e1b 颜色转换

#998e1b十进制的RGB值为R:153, G:142, B:27。 CMYK值为C:0.0, M:7.19, Y: 82.353, K: 40.0

RGB 153, 142, 27
百分比 60.0%, 55.69%, 10.59%
十六进制 998e1b
十进制 10063387
二进制 10011001,10001110,00011011
CMYK 0.0, 7.19, 82.353, 40.0
CMYK百分比 0%, 7%, 82%, 40%
CMY 0.4, 0.443, 0.894
CMY百分比 40%, 44%, 89%
HSL 54.76°, 70.0, 35.29
HSV (or HSB) 54.76°, 82.353, 60.0
XYZ 23.008, 26.198, 4.882
xyY 0.425, 0.484, 26.198
CIE-LAB 58.224, -8.32, 56.923
CIE-LUV 58.224, 12.018, 59.949
CIE-LCH/LCHab 58.224, 57.528, 98.316
CIE-LUV/LCHuv 58.224, 61.141, 78.664
Hunter-Lab 51.184, -9.334, 30.174
YIQ 132.179, 43.5044, -33.4615
YUV 132.179, -51.75701, 18.26615
网页安全色 #999933
颜色名称

#998e1b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#998e1b 相似颜色

相似颜色

#998e1b 色度/色彩

至黑
至白

#998e1b 色调

色调变化

#998e1b HTML/CSS代码

#998e1b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #998e1b.

<span style="color:#998e1b;">文本</span>
#998e1b 背景颜色

此段背景颜色为 #998e1b.

<p style="background-color:#998e1b;">文本</p>
#998e1b 边框颜色

这个边框颜色为 #998e1b.

<div style="border:1px solid #998e1b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#998e1b;}
.background {background-color:#998e1b;}
.border {border:1px solid #998e1b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉