#99cccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#99cccc由60.0%红色,80.0%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为153,绿色值为204,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由25.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R60.0
  • G80.0
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C25.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#99cccc 颜色转换

#99cccc十进制的RGB值为R:153, G:204, B:204。 CMYK值为C:25.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 20.0

RGB153, 204, 204
百分比60.0%, 80.0%, 80.0%
十六进制99cccc
十进制10079436
二进制10011001,11001100,11001100
CMYK25.0, 0.0, 0.0, 20.0
CMYK百分比25%, 0%, 0%, 20%
CMY0.4, 0.2, 0.2
CMY百分比40%, 20%, 20%
HSL180.0°, 33.33, 70.0
HSV (or HSB)180.0°, 25.0, 80.0
XYZ45.626, 54.316, 65.203
xyY0.276, 0.329, 54.316
CIE-LAB78.646, -16.458, -5.396
CIE-LUV78.646, -25.57, -5.526
CIE-LCH/LCHab78.646, 17.32, 198.151
CIE-LUV/LCHuv78.646, 26.16, 192.196
Hunter-Lab73.699, -18.467, -0.866
YIQ188.751, -30.3909, -10.7865
YUV188.751, 7.50567, -31.365
网页安全色#99cccc
颜色名称

#99cccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#99cccc 相似颜色

相似颜色

#99cccc 色度/色彩

至黑
至白

#99cccc 色调

色调变化

#99cccc HTML/CSS代码

#99cccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #99cccc.

<span style="color:#99cccc;">文本</span>
#99cccc 背景颜色

此段背景颜色为 #99cccc.

<p style="background-color:#99cccc;">文本</p>
#99cccc 边框颜色

这个边框颜色为 #99cccc.

<div style="border:1px solid #99cccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#99cccc;}
.background {background-color:#99cccc;}
.border {border:1px solid #99cccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉