#9a4bdb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9a4bdb由60.39%红色,29.41%绿色和85.88%蓝色组成,十进制红色值为154,绿色值为75,蓝色值为219。在CMKY色彩空间中,他由29.68%青色,65.75%品红色,0.0%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9933cc

  • R 60.4
  • G 29.4
  • B 85.9
  RGB 百分比
  • C 29.7
  • M 65.8
  • Y 0.0
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#9a4bdb 颜色转换

#9a4bdb十进制的RGB值为R:154, G:75, B:219。 CMYK值为C:29.68, M:65.753, Y: 0.0, K: 14.118

RGB 154, 75, 219
百分比 60.39%, 29.41%, 85.88%
十六进制 9a4bdb
十进制 10111963
二进制 10011010,01001011,11011011
CMYK 29.68, 65.753, 0.0, 14.118
CMYK百分比 30%, 66%, 0%, 14%
CMY 0.396, 0.706, 0.141
CMY百分比 40%, 71%, 14%
HSL 272.92°, 66.67, 57.65
HSV (or HSB) 272.92°, 65.753, 85.88
XYZ 28.627, 17.017, 68.791
xyY 0.25, 0.149, 17.017
CIE-LAB 48.282, 58.08, -60.783
CIE-LUV 48.282, 22.424, -97.876
CIE-LCH/LCHab 48.282, 84.071, 313.697
CIE-LUV/LCHuv 48.282, 100.412, 282.904
Hunter-Lab 41.252, 51.68, -69.994
YIQ 115.037, 0.8089, 61.5213
YUV 115.037, 51.16148, 34.18356
网页安全色 #9933cc
颜色名称

#9a4bdb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9a4bdb 相似颜色

相似颜色

#9a4bdb 色度/色彩

至黑
至白

#9a4bdb 色调

色调变化

#9a4bdb HTML/CSS代码

#9a4bdb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9a4bdb.

<span style="color:#9a4bdb;">文本</span>
#9a4bdb 背景颜色

此段背景颜色为 #9a4bdb.

<p style="background-color:#9a4bdb;">文本</p>
#9a4bdb 边框颜色

这个边框颜色为 #9a4bdb.

<div style="border:1px solid #9a4bdb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9a4bdb;}
.background {background-color:#9a4bdb;}
.border {border:1px solid #9a4bdb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉