#9b2e41 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9b2e41由60.78%红色,18.04%绿色和25.49%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为46,蓝色值为65。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,70.32%品红色,58.06%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993333

  • R 60.8
  • G 18.0
  • B 25.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 70.3
  • Y 58.1
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#9b2e41 颜色转换

#9b2e41十进制的RGB值为R:155, G:46, B:65。 CMYK值为C:0.0, M:70.323, Y: 58.065, K: 39.216

RGB 155, 46, 65
百分比 60.78%, 18.04%, 25.49%
十六进制 9b2e41
十进制 10169921
二进制 10011011,00101110,01000001
CMYK 0.0, 70.323, 58.065, 39.216
CMYK百分比 0%, 70%, 58%, 39%
CMY 0.392, 0.82, 0.745
CMY百分比 39%, 82%, 75%
HSL 349.54°, 54.23, 39.41
HSV (or HSB) 349.54°, 70.32300000000001, 60.78
XYZ 15.449, 9.306, 5.983
xyY 0.503, 0.303, 9.306
CIE-LAB 36.566, 46.292, 14.595
CIE-LUV 36.566, 75.77, 7.52
CIE-LCH/LCHab 36.566, 48.538, 17.499
CIE-LUV/LCHuv 36.566, 76.143, 5.668
Hunter-Lab 30.505, 37.015, 9.725
YIQ 80.757, 58.8484, 28.9663
YUV 80.757, -7.75271, 65.13481
网页安全色 #993333
颜色名称

#9b2e41 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9b2e41 相似颜色

相似颜色

#9b2e41 色度/色彩

至黑
至白

#9b2e41 色调

色调变化

#9b2e41 HTML/CSS代码

#9b2e41 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9b2e41.

<span style="color:#9b2e41;">文本</span>
#9b2e41 背景颜色

此段背景颜色为 #9b2e41.

<p style="background-color:#9b2e41;">文本</p>
#9b2e41 边框颜色

这个边框颜色为 #9b2e41.

<div style="border:1px solid #9b2e41;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9b2e41;}
.background {background-color:#9b2e41;}
.border {border:1px solid #9b2e41;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉