#9b2e4e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9b2e4e由60.78%红色,18.04%绿色和30.59%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为46,蓝色值为78。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,70.32%品红色,49.68%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993366

  • R 60.8
  • G 18.0
  • B 30.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 70.3
  • Y 49.7
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#9b2e4e 颜色转换

#9b2e4e十进制的RGB值为R:155, G:46, B:78。 CMYK值为C:0.0, M:70.323, Y: 49.678, K: 39.216

RGB 155, 46, 78
百分比 60.78%, 18.04%, 30.59%
十六进制 9b2e4e
十进制 10169934
二进制 10011011,00101110,01001110
CMYK 0.0, 70.323, 49.678, 39.216
CMYK百分比 0%, 70%, 50%, 39%
CMY 0.392, 0.82, 0.694
CMY百分比 39%, 82%, 69%
HSL 342.39°, 54.23, 39.41
HSV (or HSB) 342.39°, 70.32300000000001, 60.78
XYZ 15.87, 9.474, 8.2
xyY 0.473, 0.282, 9.474
CIE-LAB 36.882, 47.39, 6.715
CIE-LUV 36.882, 71.842, -0.638
CIE-LCH/LCHab 36.882, 47.863, 8.065
CIE-LUV/LCHuv 36.882, 71.845, 359.491
Hunter-Lab 30.78, 38.169, 5.75
YIQ 82.239, 54.6715, 33.0119
YUV 82.239, -2.08471, 63.83468
网页安全色 #993366
颜色名称

#9b2e4e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9b2e4e 相似颜色

相似颜色

#9b2e4e 色度/色彩

至黑
至白

#9b2e4e 色调

色调变化

#9b2e4e HTML/CSS代码

#9b2e4e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9b2e4e.

<span style="color:#9b2e4e;">文本</span>
#9b2e4e 背景颜色

此段背景颜色为 #9b2e4e.

<p style="background-color:#9b2e4e;">文本</p>
#9b2e4e 边框颜色

这个边框颜色为 #9b2e4e.

<div style="border:1px solid #9b2e4e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9b2e4e;}
.background {background-color:#9b2e4e;}
.border {border:1px solid #9b2e4e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉