#9b3bb9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9b3bb9由60.78%红色,23.14%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为59,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由16.22%青色,68.11%品红色,0.0%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9933cc

  • R 60.8
  • G 23.1
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 16.2
  • M 68.1
  • Y 0.0
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#9b3bb9 颜色转换

#9b3bb9十进制的RGB值为R:155, G:59, B:185。 CMYK值为C:16.217, M:68.108, Y: 0.0, K: 27.451

RGB 155, 59, 185
百分比 60.78%, 23.14%, 72.55%
十六进制 9b3bb9
十进制 10173369
二进制 10011011,00111011,10111001
CMYK 16.217, 68.108, 0.0, 27.451
CMYK百分比 16%, 68%, 0%, 27%
CMY 0.392, 0.769, 0.275
CMY百分比 39%, 77%, 27%
HSL 285.71°, 51.64, 47.84
HSV (or HSB) 285.71°, 68.108, 72.55
XYZ 23.837, 13.6, 47.266
xyY 0.281, 0.161, 13.6
CIE-LAB 43.654, 58.185, -48.583
CIE-LUV 43.654, 34.115, -77.86
CIE-LCH/LCHab 43.654, 75.801, 320.139
CIE-LUV/LCHuv 43.654, 85.005, 293.661
Hunter-Lab 36.878, 50.841, -50.175
YIQ 102.068, 16.7226, 59.5152
YUV 102.068, 40.81211, 46.43874
网页安全色 #9933cc
颜色名称

#9b3bb9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9b3bb9 相似颜色

相似颜色

#9b3bb9 色度/色彩

至黑
至白

#9b3bb9 色调

色调变化

#9b3bb9 HTML/CSS代码

#9b3bb9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9b3bb9.

<span style="color:#9b3bb9;">文本</span>
#9b3bb9 背景颜色

此段背景颜色为 #9b3bb9.

<p style="background-color:#9b3bb9;">文本</p>
#9b3bb9 边框颜色

这个边框颜色为 #9b3bb9.

<div style="border:1px solid #9b3bb9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9b3bb9;}
.background {background-color:#9b3bb9;}
.border {border:1px solid #9b3bb9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉