#9b7d8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9b7d8b由60.78%红色,49.02%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为125,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,19.35%品红色,10.32%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996699

  • R 60.8
  • G 49.0
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 19.4
  • Y 10.3
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#9b7d8b 颜色转换

#9b7d8b十进制的RGB值为R:155, G:125, B:139。 CMYK值为C:0.0, M:19.354, Y: 10.322, K: 39.216

RGB 155, 125, 139
百分比 60.78%, 49.02%, 54.51%
十六进制 9b7d8b
十进制 10190219
二进制 10011011,01111101,10001011
CMYK 0.0, 19.354, 10.322, 39.216
CMYK百分比 0%, 19%, 10%, 39%
CMY 0.392, 0.51, 0.455
CMY百分比 39%, 51%, 45%
HSL 332.0°, 13.04, 54.9
HSV (or HSB) 332.0°, 19.355, 60.78
XYZ 25.511, 23.5, 27.617
xyY 0.333, 0.307, 23.5
CIE-LAB 55.584, 13.973, -3.179
CIE-LUV 55.584, 17.034, -6.8
CIE-LCH/LCHab 55.584, 14.33, 347.181
CIE-LUV/LCHuv 55.584, 18.341, 338.238
Hunter-Lab 48.477, 9.099, 0.157
YIQ 135.566, 13.3788, 10.7018
YUV 135.566, 1.69135, 17.04986
网页安全色 #996699
颜色名称

#9b7d8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9b7d8b 相似颜色

相似颜色

#9b7d8b 色度/色彩

至黑
至白

#9b7d8b 色调

色调变化

#9b7d8b HTML/CSS代码

#9b7d8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9b7d8b.

<span style="color:#9b7d8b;">文本</span>
#9b7d8b 背景颜色

此段背景颜色为 #9b7d8b.

<p style="background-color:#9b7d8b;">文本</p>
#9b7d8b 边框颜色

这个边框颜色为 #9b7d8b.

<div style="border:1px solid #9b7d8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9b7d8b;}
.background {background-color:#9b7d8b;}
.border {border:1px solid #9b7d8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉