#9b8b7d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9b8b7d由60.78%红色,54.51%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为139,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.32%品红色,19.35%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999966

  • R 60.8
  • G 54.5
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.3
  • Y 19.4
  • K 39.2
  CMYK 百分比

#9b8b7d 颜色转换

#9b8b7d十进制的RGB值为R:155, G:139, B:125。 CMYK值为C:0.0, M:10.322, Y: 19.354, K: 39.216

RGB 155, 139, 125
百分比 60.78%, 54.51%, 49.02%
十六进制 9b8b7d
十进制 10193789
二进制 10011011,10001011,01111101
CMYK 0.0, 10.322, 19.354, 39.216
CMYK百分比 0%, 10%, 19%, 39%
CMY 0.392, 0.455, 0.51
CMY百分比 39%, 45%, 51%
HSL 28.0°, 13.04, 54.9
HSV (or HSB) 28.0°, 19.355, 60.78
XYZ 26.451, 26.915, 23.203
xyY 0.345, 0.352, 26.915
CIE-LAB 58.896, 3.617, 9.67
CIE-LUV 58.896, 10.613, 12.512
CIE-LCH/LCHab 58.896, 10.324, 69.494
CIE-LUV/LCHuv 58.896, 16.407, 49.694
Hunter-Lab 51.88, 0.221, 9.799
YIQ 142.188, 14.0326, -0.9728
YUV 142.188, -8.45669, 11.24014
网页安全色 #999966
颜色名称

#9b8b7d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9b8b7d 相似颜色

相似颜色

#9b8b7d 色度/色彩

至黑
至白

#9b8b7d 色调

色调变化

#9b8b7d HTML/CSS代码

#9b8b7d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9b8b7d.

<span style="color:#9b8b7d;">文本</span>
#9b8b7d 背景颜色

此段背景颜色为 #9b8b7d.

<p style="background-color:#9b8b7d;">文本</p>
#9b8b7d 边框颜色

这个边框颜色为 #9b8b7d.

<div style="border:1px solid #9b8b7d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9b8b7d;}
.background {background-color:#9b8b7d;}
.border {border:1px solid #9b8b7d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉