#9b8e6d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9b8e6d由60.78%红色,55.69%绿色和42.75%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为142,蓝色值为109。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.39%品红色,29.68%黄色和39.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999966

  • R60.8
  • G55.7
  • B42.7
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M8.4
  • Y29.7
  • K39.2
  CMYK 百分比

#9b8e6d 颜色转换

#9b8e6d十进制的RGB值为R:155, G:142, B:109。 CMYK值为C:0.0, M:8.387, Y: 29.677, K: 39.216

RGB155, 142, 109
百分比60.78%, 55.69%, 42.75%
十六进制9b8e6d
十进制10194541
二进制10011011,10001110,01101101
CMYK0.0, 8.387, 29.677, 39.216
CMYK百分比0%, 8%, 30%, 39%
CMY0.392, 0.443, 0.573
CMY百分比39%, 44%, 57%
HSL43.05°, 18.7, 51.77
HSV (or HSB)43.05°, 29.677, 60.78
XYZ25.951, 27.419, 18.393
xyY0.362, 0.382, 27.419
CIE-LAB59.36, -0.46, 19.373
CIE-LUV59.36, 10.003, 25.319
CIE-LCH/LCHab59.36, 19.379, 91.36
CIE-LUV/LCHuv59.36, 27.223, 68.443
Hunter-Lab52.363, -3.174, 15.829
YIQ142.125, 18.3496, -7.5201
YUV142.125, -16.29927, 11.29533
网页安全色#999966
颜色名称

#9b8e6d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9b8e6d 相似颜色

相似颜色

#9b8e6d 色度/色彩

至黑
至白

#9b8e6d 色调

色调变化

#9b8e6d HTML/CSS代码

#9b8e6d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9b8e6d.

<span style="color:#9b8e6d;">文本</span>
#9b8e6d 背景颜色

此段背景颜色为 #9b8e6d.

<p style="background-color:#9b8e6d;">文本</p>
#9b8e6d 边框颜色

这个边框颜色为 #9b8e6d.

<div style="border:1px solid #9b8e6d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9b8e6d;}
.background {background-color:#9b8e6d;}
.border {border:1px solid #9b8e6d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉