#9bb7b5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9bb7b5由60.78%红色,71.76%绿色和70.98%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为183,蓝色值为181。在CMKY色彩空间中,他由15.3%青色,0.0%品红色,1.09%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 60.8
  • G 71.8
  • B 71.0
  RGB 百分比
  • C 15.3
  • M 0.0
  • Y 1.1
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#9bb7b5 颜色转换

#9bb7b5十进制的RGB值为R:155, G:183, B:181。 CMYK值为C:15.301, M:0.0, Y: 1.094, K: 28.235

RGB 155, 183, 181
百分比 60.78%, 71.76%, 70.98%
十六进制 9bb7b5
十进制 10205109
二进制 10011011,10110111,10110101
CMYK 15.301, 0.0, 1.094, 28.235
CMYK百分比 15%, 0%, 1%, 28%
CMY 0.392, 0.282, 0.29
CMY百分比 39%, 28%, 29%
HSL 175.72°, 16.28, 66.27
HSV (or HSB) 175.72°, 15.301, 71.77
XYZ 38.79, 44.171, 50.196
xyY 0.291, 0.332, 44.171
CIE-LAB 72.343, -9.911, -2.186
CIE-LUV 72.343, -14.781, -1.606
CIE-LCH/LCHab 72.343, 10.15, 192.436
CIE-LUV/LCHuv 72.343, 14.868, 186.203
Hunter-Lab 66.461, -12.127, 1.743
YIQ 174.4, -16.0426, -6.5444
YUV 174.4, 3.24947, -17.01998
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#9bb7b5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9bb7b5 相似颜色

相似颜色

#9bb7b5 色度/色彩

至黑
至白

#9bb7b5 色调

色调变化

#9bb7b5 HTML/CSS代码

#9bb7b5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9bb7b5.

<span style="color:#9bb7b5;">文本</span>
#9bb7b5 背景颜色

此段背景颜色为 #9bb7b5.

<p style="background-color:#9bb7b5;">文本</p>
#9bb7b5 边框颜色

这个边框颜色为 #9bb7b5.

<div style="border:1px solid #9bb7b5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9bb7b5;}
.background {background-color:#9bb7b5;}
.border {border:1px solid #9bb7b5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉