#9bcc5e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9bcc5e由60.78%红色,80.0%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为155,绿色值为204,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由24.02%青色,0.0%品红色,53.92%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc66

  • R60.8
  • G80.0
  • B36.9
  RGB 百分比
  • C24.0
  • M0.0
  • Y53.9
  • K20.0
  CMYK 百分比

#9bcc5e 颜色转换

#9bcc5e十进制的RGB值为R:155, G:204, B:94。 CMYK值为C:24.02, M:0.0, Y: 53.921, K: 20.0

RGB155, 204, 94
百分比60.78%, 80.0%, 36.86%
十六进制9bcc5e
十进制10210398
二进制10011011,11001100,01011110
CMYK24.02, 0.0, 53.921, 20.0
CMYK百分比24%, 0%, 54%, 20%
CMY0.392, 0.2, 0.631
CMY百分比39%, 20%, 63%
HSL86.73°, 51.89, 58.43
HSV (or HSB)86.73°, 53.922000000000004, 80.0
XYZ37.13, 50.962, 18.469
xyY0.348, 0.478, 50.962
CIE-LAB76.656, -33.869, 49.039
CIE-LUV76.656, -24.445, 66.641
CIE-LCH/LCHab76.656, 59.598, 124.631
CIE-LUV/LCHuv76.656, 70.983, 110.144
Hunter-Lab71.387, -32.087, 34.632
YIQ176.809, 6.1439, -44.5955
YUV176.809, -40.74859, -19.1339
网页安全色#99cc66
颜色名称

#9bcc5e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9bcc5e 相似颜色

相似颜色

#9bcc5e 色度/色彩

至黑
至白

#9bcc5e 色调

色调变化

#9bcc5e HTML/CSS代码

#9bcc5e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9bcc5e.

<span style="color:#9bcc5e;">文本</span>
#9bcc5e 背景颜色

此段背景颜色为 #9bcc5e.

<p style="background-color:#9bcc5e;">文本</p>
#9bcc5e 边框颜色

这个边框颜色为 #9bcc5e.

<div style="border:1px solid #9bcc5e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9bcc5e;}
.background {background-color:#9bcc5e;}
.border {border:1px solid #9bcc5e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉