#9cc2e8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9cc2e8由61.18%红色,76.08%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为156,绿色值为194,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由32.76%青色,16.38%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99ccff

  • R 61.2
  • G 76.1
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 32.8
  • M 16.4
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#9cc2e8 颜色转换

#9cc2e8十进制的RGB值为R:156, G:194, B:232。 CMYK值为C:32.759, M:16.379, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 156, 194, 232
百分比 61.18%, 76.08%, 90.98%
十六进制 9cc2e8
十进制 10273512
二进制 10011100,11000010,11101000
CMYK 32.759, 16.379, 0.0, 9.02
CMYK百分比 33%, 16%, 0%, 9%
CMY 0.388, 0.239, 0.09
CMY百分比 39%, 24%, 9%
HSL 210.0°, 62.3, 76.08
HSV (or HSB) 210.0°, 32.759, 90.98
XYZ 47.564, 51.476, 83.769
xyY 0.26, 0.282, 51.476
CIE-LAB 76.966, -3.754, -22.975
CIE-LUV 76.966, -20.209, -35.79
CIE-LCH/LCHab 76.966, 23.279, 260.72
CIE-LUV/LCHuv 76.966, 41.101, 240.548
Hunter-Lab 71.747, -7.221, -19.002
YIQ 186.97, -34.8536, 3.7886
YUV 186.97, 22.16088, -27.17038
网页安全色 #99ccff
颜色名称

#9cc2e8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9cc2e8 相似颜色

相似颜色

#9cc2e8 色度/色彩

至黑
至白

#9cc2e8 色调

色调变化

#9cc2e8 HTML/CSS代码

#9cc2e8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9cc2e8.

<span style="color:#9cc2e8;">文本</span>
#9cc2e8 背景颜色

此段背景颜色为 #9cc2e8.

<p style="background-color:#9cc2e8;">文本</p>
#9cc2e8 边框颜色

这个边框颜色为 #9cc2e8.

<div style="border:1px solid #9cc2e8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9cc2e8;}
.background {background-color:#9cc2e8;}
.border {border:1px solid #9cc2e8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉