#9cc6b9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9cc6b9由61.18%红色,77.65%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为156,绿色值为198,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由21.21%青色,0.0%品红色,6.57%黄色和22.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 61.2
  • G 77.6
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 21.2
  • M 0.0
  • Y 6.6
  • K 22.4
  CMYK 百分比

#9cc6b9 颜色转换

#9cc6b9十进制的RGB值为R:156, G:198, B:185。 CMYK值为C:21.213, M:0.0, Y: 6.566, K: 22.353

RGB 156, 198, 185
百分比 61.18%, 77.65%, 72.55%
十六进制 9cc6b9
十进制 10274489
二进制 10011100,11000110,10111001
CMYK 21.213, 0.0, 6.566, 22.353
CMYK百分比 21%, 0%, 7%, 22%
CMY 0.388, 0.224, 0.275
CMY百分比 39%, 22%, 27%
HSL 161.43°, 26.92, 69.41
HSV (or HSB) 161.43°, 21.212, 77.65
XYZ 42.659, 50.958, 53.484
xyY 0.29, 0.346, 50.958
CIE-LAB 76.653, -16.548, 1.943
CIE-LUV 76.653, -21.392, 5.679
CIE-LCH/LCHab 76.653, 16.662, 173.305
CIE-LUV/LCHuv 76.653, 22.133, 165.132
Hunter-Lab 71.385, -18.252, 5.547
YIQ 183.96, -20.8509, -12.9286
YUV 183.96, 0.51344, -24.52987
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#9cc6b9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9cc6b9 相似颜色

相似颜色

#9cc6b9 色度/色彩

至黑
至白

#9cc6b9 色调

色调变化

#9cc6b9 HTML/CSS代码

#9cc6b9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9cc6b9.

<span style="color:#9cc6b9;">文本</span>
#9cc6b9 背景颜色

此段背景颜色为 #9cc6b9.

<p style="background-color:#9cc6b9;">文本</p>
#9cc6b9 边框颜色

这个边框颜色为 #9cc6b9.

<div style="border:1px solid #9cc6b9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9cc6b9;}
.background {background-color:#9cc6b9;}
.border {border:1px solid #9cc6b9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉