#9d6b8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9d6b8e由61.57%红色,41.96%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为157,绿色值为107,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,31.85%品红色,9.56%黄色和38.43%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996699

  • R 61.6
  • G 42.0
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 31.8
  • Y 9.6
  • K 38.4
  CMYK 百分比

#9d6b8e 颜色转换

#9d6b8e十进制的RGB值为R:157, G:107, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:31.847, Y: 9.555, K: 38.431

RGB 157, 107, 142
百分比 61.57%, 41.96%, 55.69%
十六进制 9d6b8e
十进制 10316686
二进制 10011101,01101011,10001110
CMYK 0.0, 31.847, 9.555, 38.431
CMYK百分比 0%, 32%, 10%, 38%
CMY 0.384, 0.58, 0.443
CMY百分比 38%, 58%, 44%
HSL 318.0°, 20.32, 51.77
HSV (or HSB) 318.0°, 31.846999999999998, 61.57
XYZ 24.044, 19.637, 28.114
xyY 0.335, 0.274, 19.637
CIE-LAB 51.425, 25.6, -11.105
CIE-LUV 51.425, 27.307, -19.871
CIE-LCH/LCHab 51.425, 27.905, 336.55
CIE-LUV/LCHuv 51.425, 33.772, 323.957
Hunter-Lab 44.314, 19.303, -6.595
YIQ 125.94, 18.5495, 21.467
YUV 125.94, 7.90457, 27.24965
网页安全色 #996699
颜色名称

#9d6b8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9d6b8e 相似颜色

相似颜色

#9d6b8e 色度/色彩

至黑
至白

#9d6b8e 色调

色调变化

#9d6b8e HTML/CSS代码

#9d6b8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9d6b8e.

<span style="color:#9d6b8e;">文本</span>
#9d6b8e 背景颜色

此段背景颜色为 #9d6b8e.

<p style="background-color:#9d6b8e;">文本</p>
#9d6b8e 边框颜色

这个边框颜色为 #9d6b8e.

<div style="border:1px solid #9d6b8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9d6b8e;}
.background {background-color:#9d6b8e;}
.border {border:1px solid #9d6b8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉