#9dc1d8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9dc1d8由61.57%红色,75.69%绿色和84.71%蓝色组成,十进制红色值为157,绿色值为193,蓝色值为216。在CMKY色彩空间中,他由27.31%青色,10.65%品红色,0.0%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 61.6
  • G 75.7
  • B 84.7
  RGB 百分比
  • C 27.3
  • M 10.6
  • Y 0.0
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#9dc1d8 颜色转换

#9dc1d8十进制的RGB值为R:157, G:193, B:216。 CMYK值为C:27.314, M:10.649, Y: 0.0, K: 15.294

RGB 157, 193, 216
百分比 61.57%, 75.69%, 84.71%
十六进制 9dc1d8
十进制 10338776
二进制 10011101,11000001,11011000
CMYK 27.314, 10.649, 0.0, 15.294
CMYK百分比 27%, 11%, 0%, 15%
CMY 0.384, 0.243, 0.153
CMY百分比 38%, 24%, 15%
HSL 203.39°, 43.07, 73.14
HSV (or HSB) 203.39°, 27.315, 84.71
XYZ 45.366, 50.265, 72.274
xyY 0.27, 0.299, 50.265
CIE-LAB 76.231, -6.795, -15.444
CIE-LUV 76.231, -19.085, -22.94
CIE-LCH/LCHab 76.231, 16.873, 246.25
CIE-LUV/LCHuv 76.231, 29.841, 230.241
Hunter-Lab 70.897, -9.851, -10.813
YIQ 184.858, -28.8423, -0.4564
YUV 184.858, 15.32661, -24.44023
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#9dc1d8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9dc1d8 相似颜色

相似颜色

#9dc1d8 色度/色彩

至黑
至白

#9dc1d8 色调

色调变化

#9dc1d8 HTML/CSS代码

#9dc1d8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9dc1d8.

<span style="color:#9dc1d8;">文本</span>
#9dc1d8 背景颜色

此段背景颜色为 #9dc1d8.

<p style="background-color:#9dc1d8;">文本</p>
#9dc1d8 边框颜色

这个边框颜色为 #9dc1d8.

<div style="border:1px solid #9dc1d8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9dc1d8;}
.background {background-color:#9dc1d8;}
.border {border:1px solid #9dc1d8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉