#9dc6d8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9dc6d8由61.57%红色,77.65%绿色和84.71%蓝色组成,十进制红色值为157,绿色值为198,蓝色值为216。在CMKY色彩空间中,他由27.31%青色,8.33%品红色,0.0%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 61.6
  • G 77.6
  • B 84.7
  RGB 百分比
  • C 27.3
  • M 8.3
  • Y 0.0
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#9dc6d8 颜色转换

#9dc6d8十进制的RGB值为R:157, G:198, B:216。 CMYK值为C:27.314, M:8.334, Y: 0.0, K: 15.294

RGB 157, 198, 216
百分比 61.57%, 77.65%, 84.71%
十六进制 9dc6d8
十进制 10340056
二进制 10011101,11000110,11011000
CMYK 27.314, 8.334, 0.0, 15.294
CMYK百分比 27%, 8%, 0%, 15%
CMY 0.384, 0.224, 0.153
CMY百分比 38%, 22%, 15%
HSL 198.31°, 43.07, 73.14
HSV (or HSB) 198.31°, 27.315, 84.71
XYZ 46.491, 52.513, 72.648
xyY 0.271, 0.306, 52.513
CIE-LAB 77.586, -9.435, -13.408
CIE-LUV 77.586, -21.272, -19.302
CIE-LCH/LCHab 77.586, 16.395, 234.866
CIE-LUV/LCHuv 77.586, 28.724, 222.221
Hunter-Lab 72.466, -12.298, -8.714
YIQ 187.793, -30.2153, -3.0699
YUV 187.793, 13.88231, -27.01518
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#9dc6d8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9dc6d8 相似颜色

相似颜色

#9dc6d8 色度/色彩

至黑
至白

#9dc6d8 色调

色调变化

#9dc6d8 HTML/CSS代码

#9dc6d8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9dc6d8.

<span style="color:#9dc6d8;">文本</span>
#9dc6d8 背景颜色

此段背景颜色为 #9dc6d8.

<p style="background-color:#9dc6d8;">文本</p>
#9dc6d8 边框颜色

这个边框颜色为 #9dc6d8.

<div style="border:1px solid #9dc6d8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9dc6d8;}
.background {background-color:#9dc6d8;}
.border {border:1px solid #9dc6d8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉