#9dc6d9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9dc6d9由61.57%红色,77.65%绿色和85.1%蓝色组成,十进制红色值为157,绿色值为198,蓝色值为217。在CMKY色彩空间中,他由27.65%青色,8.76%品红色,0.0%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 61.6
  • G 77.6
  • B 85.1
  RGB 百分比
  • C 27.6
  • M 8.8
  • Y 0.0
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#9dc6d9 颜色转换

#9dc6d9十进制的RGB值为R:157, G:198, B:217。 CMYK值为C:27.649, M:8.756, Y: 0.0, K: 14.902

RGB 157, 198, 217
百分比 61.57%, 77.65%, 85.1%
十六进制 9dc6d9
十进制 10340057
二进制 10011101,11000110,11011001
CMYK 27.649, 8.756, 0.0, 14.902
CMYK百分比 28%, 9%, 0%, 15%
CMY 0.384, 0.224, 0.149
CMY百分比 38%, 22%, 15%
HSL 199.0°, 44.12, 73.33
HSV (or HSB) 199.0°, 27.650000000000002, 85.1
XYZ 46.62, 52.565, 73.331
xyY 0.27, 0.305, 52.565
CIE-LAB 77.617, -9.202, -13.901
CIE-LUV 77.617, -21.284, -20.133
CIE-LCH/LCHab 77.617, 16.671, 236.496
CIE-LUV/LCHuv 77.617, 29.298, 223.408
Hunter-Lab 72.501, -12.097, -9.218
YIQ 187.907, -30.5366, -2.7587
YUV 187.907, 14.31831, -27.11519
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#9dc6d9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9dc6d9 相似颜色

相似颜色

#9dc6d9 色度/色彩

至黑
至白

#9dc6d9 色调

色调变化

#9dc6d9 HTML/CSS代码

#9dc6d9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9dc6d9.

<span style="color:#9dc6d9;">文本</span>
#9dc6d9 背景颜色

此段背景颜色为 #9dc6d9.

<p style="background-color:#9dc6d9;">文本</p>
#9dc6d9 边框颜色

这个边框颜色为 #9dc6d9.

<div style="border:1px solid #9dc6d9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9dc6d9;}
.background {background-color:#9dc6d9;}
.border {border:1px solid #9dc6d9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉