#9dcbd8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9dcbd8由61.57%红色,79.61%绿色和84.71%蓝色组成,十进制红色值为157,绿色值为203,蓝色值为216。在CMKY色彩空间中,他由27.31%青色,6.02%品红色,0.0%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 61.6
  • G 79.6
  • B 84.7
  RGB 百分比
  • C 27.3
  • M 6.0
  • Y 0.0
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#9dcbd8 颜色转换

#9dcbd8十进制的RGB值为R:157, G:203, B:216。 CMYK值为C:27.314, M:6.018, Y: 0.0, K: 15.294

RGB 157, 203, 216
百分比 61.57%, 79.61%, 84.71%
十六进制 9dcbd8
十进制 10341336
二进制 10011101,11001011,11011000
CMYK 27.314, 6.018, 0.0, 15.294
CMYK百分比 27%, 6%, 0%, 15%
CMY 0.384, 0.204, 0.153
CMY百分比 38%, 20%, 15%
HSL 193.22°, 43.07, 73.14
HSV (or HSB) 193.22°, 27.315, 84.71
XYZ 47.652, 54.836, 73.036
xyY 0.271, 0.312, 54.836
CIE-LAB 78.947, -12.045, -11.372
CIE-LUV 78.947, -23.458, -15.672
CIE-LCH/LCHab 78.947, 16.565, 223.355
CIE-LUV/LCHuv 78.947, 28.212, 213.746
Hunter-Lab 74.051, -14.725, -6.641
YIQ 190.728, -31.5883, -5.6834
YUV 190.728, 12.43801, -29.59013
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#9dcbd8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9dcbd8 相似颜色

相似颜色

#9dcbd8 色度/色彩

至黑
至白

#9dcbd8 色调

色调变化

#9dcbd8 HTML/CSS代码

#9dcbd8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9dcbd8.

<span style="color:#9dcbd8;">文本</span>
#9dcbd8 背景颜色

此段背景颜色为 #9dcbd8.

<p style="background-color:#9dcbd8;">文本</p>
#9dcbd8 边框颜色

这个边框颜色为 #9dcbd8.

<div style="border:1px solid #9dcbd8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9dcbd8;}
.background {background-color:#9dcbd8;}
.border {border:1px solid #9dcbd8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉