#9e64bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9e64bb由61.96%红色,39.22%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为158,绿色值为100,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由15.51%青色,46.52%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 62.0
  • G 39.2
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 15.5
  • M 46.5
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#9e64bb 颜色转换

#9e64bb十进制的RGB值为R:158, G:100, B:187。 CMYK值为C:15.507, M:46.523, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 158, 100, 187
百分比 61.96%, 39.22%, 73.33%
十六进制 9e64bb
十进制 10380475
二进制 10011110,01100100,10111011
CMYK 15.507, 46.523, 0.0, 26.667
CMYK百分比 16%, 47%, 0%, 27%
CMY 0.38, 0.608, 0.267
CMY百分比 38%, 61%, 27%
HSL 280.0°, 39.01, 56.27
HSV (or HSB) 280.0°, 46.524, 73.33
XYZ 27.626, 19.972, 49.411
xyY 0.285, 0.206, 19.972
CIE-LAB 51.806, 38.94, -36.785
CIE-LUV 51.806, 23.294, -60.792
CIE-LCH/LCHab 51.806, 53.567, 316.63
CIE-LUV/LCHuv 51.806, 65.102, 290.965
Hunter-Lab 44.69, 32.136, -34.27
YIQ 127.26, 6.6091, 39.3414
YUV 127.26, 29.39946, 26.96913
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#9e64bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9e64bb 相似颜色

相似颜色

#9e64bb 色度/色彩

至黑
至白

#9e64bb 色调

色调变化

#9e64bb HTML/CSS代码

#9e64bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9e64bb.

<span style="color:#9e64bb;">文本</span>
#9e64bb 背景颜色

此段背景颜色为 #9e64bb.

<p style="background-color:#9e64bb;">文本</p>
#9e64bb 边框颜色

这个边框颜色为 #9e64bb.

<div style="border:1px solid #9e64bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9e64bb;}
.background {background-color:#9e64bb;}
.border {border:1px solid #9e64bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉