#9f7da2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#9f7da2由62.35%红色,49.02%绿色和63.53%蓝色组成,十进制红色值为159,绿色值为125,蓝色值为162。在CMKY色彩空间中,他由1.85%青色,22.84%品红色,0.0%黄色和36.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996699

  • R 62.4
  • G 49.0
  • B 63.5
  RGB 百分比
  • C 1.9
  • M 22.8
  • Y 0.0
  • K 36.5
  CMYK 百分比

#9f7da2 颜色转换

#9f7da2十进制的RGB值为R:159, G:125, B:162。 CMYK值为C:1.851, M:22.838, Y: 0.0, K: 36.471

RGB 159, 125, 162
百分比 62.35%, 49.02%, 63.53%
十六进制 9f7da2
十进制 10452386
二进制 10011111,01111101,10100010
CMYK 1.851, 22.838, 0.0, 36.471
CMYK百分比 2%, 23%, 0%, 36%
CMY 0.376, 0.51, 0.365
CMY百分比 38%, 51%, 36%
HSL 295.14°, 16.59, 56.27
HSV (or HSB) 295.14°, 22.84, 63.53
XYZ 28.152, 24.647, 37.455
xyY 0.312, 0.273, 24.647
CIE-LAB 56.73, 19.802, -14.737
CIE-LUV 56.73, 16.862, -24.761
CIE-LCH/LCHab 56.73, 24.684, 323.343
CIE-LUV/LCHuv 56.73, 29.957, 304.255
Hunter-Lab 49.646, 14.34, -9.978
YIQ 139.384, 8.3725, 18.7054
YUV 139.384, 11.13083, 17.20963
网页安全色 #996699
颜色名称

#9f7da2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#9f7da2 相似颜色

相似颜色

#9f7da2 色度/色彩

至黑
至白

#9f7da2 色调

色调变化

#9f7da2 HTML/CSS代码

#9f7da2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #9f7da2.

<span style="color:#9f7da2;">文本</span>
#9f7da2 背景颜色

此段背景颜色为 #9f7da2.

<p style="background-color:#9f7da2;">文本</p>
#9f7da2 边框颜色

这个边框颜色为 #9f7da2.

<div style="border:1px solid #9f7da2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#9f7da2;}
.background {background-color:#9f7da2;}
.border {border:1px solid #9f7da2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉