#c6cd5b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#c6cd5b由77.65%红色,80.39%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为198,绿色值为205,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由3.41%青色,0.0%品红色,55.61%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 77.6
  • G 80.4
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 3.4
  • M 0.0
  • Y 55.6
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#c6cd5b 颜色转换

#c6cd5b十进制的RGB值为R:198, G:205, B:91。 CMYK值为C:3.415, M:0.0, Y: 55.61, K: 19.608

RGB 198, 205, 91
百分比 77.65%, 80.39%, 35.69%
十六进制 c6cd5b
十进制 13028699
二进制 11000110,11001101,01011011
CMYK 3.415, 0.0, 55.61, 19.608
CMYK百分比 3%, 0%, 56%, 20%
CMY 0.224, 0.196, 0.643
CMY百分比 22%, 20%, 64%
HSL 63.68°, 53.27, 58.04
HSV (or HSB) 63.68°, 55.61000000000001, 80.39
XYZ 47.008, 56.424, 18.312
xyY 0.386, 0.463, 56.424
CIE-LAB 79.855, -17.756, 54.871
CIE-LUV 79.855, 0.459, 69.723
CIE-LCH/LCHab 79.855, 57.672, 107.931
CIE-LUV/LCHuv 79.855, 69.725, 89.622
Hunter-Lab 75.116, -19.747, 38.128
YIQ 189.911, 32.4569, -36.9573
YUV 189.911, -48.67204, 7.09614
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#c6cd5b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色

#c6cd5b 相似颜色

#c6cd5b 色度/色彩

#c6cd5b 色调

#c6cd5b HTML/CSS代码

#c6cd5b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #c6cd5b.

<span style="color:#c6cd5b;">文本</span>
#c6cd5b 背景颜色

此段背景颜色为 #c6cd5b.

<p style="background-color:#c6cd5b;">文本</p>
#c6cd5b 边框颜色

这个边框颜色为 #c6cd5b.

<div style="border:1px solid #c6cd5b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#c6cd5b;}
.background {background-color:#c6cd5b;}
.border {border:1px solid #c6cd5b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉